4.1 Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel

Om ook in de toekomst over een veilige en goede bereikbaarheid te beschikken, gaan we onze bestaande vervoersystemen en netwerken slimmer benutten. Dit doen we onder meer door in te zetten op gedragsbeïnvloeding en het beter op elkaar laten aansluiten van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (knooppunten water, weg en spoor / openbaar vervoer). Daarnaast maken we keuzes in de verschillende kwaliteitsniveaus die nodig zijn voor onze wegen, waterwegen en spoorlijnen. Dit doen we op basis van een integrale netwerkvisie waarin we onder andere het goederen- en personenvervoer, de bestaande infrastructuur en de onderlinge verbindingen en de economische rol van het gehele netwerk in beeld brengen.

Context

We doen geen nieuwe grootschalige investeringen in de infrastructuur. De beschikbare structurele financiële middelen zetten we in voor beheer, onderhoud en exploitatie.