6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen èn leren

Samen met het Rijk en de gemeenten ondersteunen wij het Overijsselse netwerk van bibliotheken. We zorgen dat interbibliothecair leenverkeer wordt mogelijk gemaakt. Bij het invullen van onze taak om bibliotheekinnovatie te stimuleren leggen we de nadruk op bestrijding van laaggeletterdheid en opleiding van de Overijsselaar in 21e–eeuwse basisvaardigheden.

Context

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheken vormt ons kader. Een openbare bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn en heeft als taak  te zorgen voor leesbevordering, educatie, informatievoorziening, aandacht voor cultuur en ontmoeting en debat. De bibliotheken werken samen in een netwerk. Voor het in stand houden van dat netwerk zijn het Rijk, provincies en gemeenten samen verantwoordelijk. Rijnbrink heeft als provinciale ondersteuningsinstelling een bijzondere taak bij het ondersteunen van het netwerk en van de lokale bibliotheken. Binnen het takenpakket van Rijnbrink is de provincie verantwoordelijk voor het mogelijk maken van het interbibliothecair leenverkeer en het stimuleren van innovatie bij de lokale bibliotheken. Overijssel kent een rijke traditie op het gebied van amateurmuziek. De Stichting Provinciale Bladmuziek en Amateur Muziek zorgt ervoor dat orkesten en koren tegen lage kosten gebruik kunnen maken van partituren en andere bladmuziek. Wij ondersteunen het beheer en uitlenen van de collectie door Rijnbrink.

 

Met invoering van Wet Stelsel Openbare Bibliotheken is de wetenschappelijke steunfunctie collecties als provinciale taak vervallen. Wij bouwen de ondersteuning van de wetenschappelijke steunfunctie bij de Stadsbibliotheek Deventer geleidelijk af. Tot dan kan de subsidie worden aangewend om mogelijkheden te vinden voor het waarborgen van de wetenschappelijke collectie en het toegankelijk houden ervan voor publiek.

 

Acties

  1. Wij maken afspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk, voorheen Stichting Provinciale Blad- en Amateurmuziek)

  2. Wij steunen het Overijsselse bibliotheeknetwerk bij het opstellen en uitvoeren van een regionale vertaling van de landelijke innovatieagenda en bij het initiëren en uitvoeren van bovenlokale innovatieprojecten.

  3. Wij maken afspraken met Stadsbibliotheek Deventer over de afbouw van de subsidie voor uitbreiding van de wetenschappelijke collectie en ondersteunen deze organisatie bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de wetenschappelijke collectie te borgen en toegankelijk te houden.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website Cultuurnota 2017 - 2020