6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen

Om het verleden levend te houden moet het worden doorgegeven. Met ons provinciebrede programma voor streektaal en streekcultuur leggen we hiervoor een basis. Daarnaast stimuleren we initiatieven uit de samenleving die het verhaal van Overijssel vertellen. Daarbij leggen we een verbinding tussen materieel en immaterieel erfgoed. Ons provinciaal archief wordt beheerd door het Historisch Centrum Overijssel.  

Context

Ons programma voor streektaal en streekcultuur wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Historisch Centrum Overijssel, tevens bewaarplaats van het provinciaal archief. Binnen dit programma zien we een belangrijke rol voor de verbinding met lokale partijen, waaronder de vele historische verenigingen, musea en oudheidskamers die Overijssel rijk is. Kennis en deskundigheidsbevordering voor beheer en ontsluiting van de meer dan honderd museale collecties, die over het algemeen door vrijwilligers worden beheerd, is daarbij een punt van aandacht. Daarin zien we ook een taak voor de drie grote musea die wij ondersteunen (zie prestatie 6.2.1). Samen met de andere Nedersaksische overheden zetten we ons in voor het behoud van onze streektalen. Door projecten mogelijk te maken waarin materieel en immaterieel erfgoed wordt samengebracht stimuleren we dat erfgoed wordt behouden en dat het verhaal van Overijssel wordt doorverteld door de vele particulieren, organisaties en stichtingen die zich hier in Overijssel voor inzetten.

 

Acties

  1. Wij actualiseren de regeling Verhaal van Overijssel en maken met deze regeling ten minste tien projecten mogelijk.

  2. Wij maken afspraken met het Prins Bernhard Cultuurfonds over de ondersteuning van kleinere erfgoedinitiatieven en storten daartoe € 50.000,-- in dit fonds (zie ook prestatie 6.3.2).

  3. Wij maken afspraken met de provincie Drenthe en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Steenwijkerland over de benodigde acties ter voorbereiding van de voordracht in 2018 van de Koloniën van Weldadigheid voor UNESCO-Werelderfgoed.

  4. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provinciebrede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur. Ter uitvoering van de motie Beukers c.s (Cultuurnota Overijssel 2017 - 2020) oormerken we voor het programma voor streektaal en streekcultuur een (jaarlijks) budget van € 340.000 ten laste van de structurele middelen. Ook maken wij afspraken met het Kenniscentrum Immaterieel erfgoed over het ondersteunen van Overijsselse tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed.

  5. Wij organiseren afstemming met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal.

  6. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>