8.2.1 Grondzaken

Wij dragen bij aan de realisatie van gebiedsontwikkelingen, projecten en programma's en overige ruimtelijke opgaven via de inzet van de alle  instrumenten genoemd in het grondbeleid, o.a. contractvorming, zelfrealisatie en verwerving van grond en vastgoed, vervreemding van grond en vastgoed, tijdelijk beheer(pacht en beheer gebouwen) en planeconomie. Een greep uit de beschikbare  instrumenten:

ontwikkelen en uitvoeren van de bedrijfsverplaatsingssubsidie, toepassen van de zelfrealisatie aan de hand van de interventieladder en het aflopen van de ladder in de circa twintig EHS/N2000 gebieden,  de verwerving voor de N340 en de N34,  financieel planeconomische advisering voor de deelnemingen en het beheren en muteren van de financiële prognose voor de EHS voor de uitvoeringsreserve Ecologische Hoofdstructuur.

Context

In de nota grondbeleid (vastgesteld in 2015) hebben we alle in te zetten instrumenten benoemd. Wij hebben instrumenten toegevoegd ten opzichte van de voorgaande nota, bijvoorbeeld de instrumenten tijdelijk beheer en vervreemding nadrukkelijk naar voren gekomen.

Acties

  1. Wij passen de vastgestelde instrumenten in programma's en projecten met een grondopgave toe , waaronder pacht/koopconstructies, inzet van het bedrijfsverplaatsingsinstrument en ruilverkavelingen.

  2. Wij verwerven circa 500 ha grond voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 in circa twintig gebieden (exclusief zelfrealisatie) en verwerven gronden voor de realisatie van de N340,de N34 en de N348 en Ruimte voor de Vecht.

  3. Wij geven gronden in pacht uit en verhuren en beheren panden ten behoeve van het tijdelijk beheer. We beheren tijdelijk tussen de 1500 en 2000 ha.

  4. Wij verkopen circa 100 ha cultuurgrond, circa 60 ha natuurgrond en circa 5 opstallen.

  5. Wij beheren de financiële prognose ecologische hoofdstructuur voor de uitvoeringsreserve voor de P&C cyclus, via de instrumenten planeconomie.

  6. Wij stellen de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) op en stellen deze vast, waarin de grondvoorraad en de inzet van grondbeleidinstrumenten zijn verantwoord en een toekomstperspectief wordt geschetst van de resterende opgave.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Op basis van vastgesteld beleid voeren we tijdelijk beheer en vervreemding van de gronden uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee