2.5 Stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu

Door het stimuleren van een duurzaam en gezond leefmilieu werken wij aan het ook in de toekomst op orde houden van de basiskwaliteiten van water, lucht, geluid en bodem. Dit doen wij door het adviseren over en stimuleren van duurzaamheidinitiatieven in de samenleving en door kennisoverdracht en netwerkvorming.

Context

Onze visie op Duurzaamheid bestaat uit de overkoepelende missie Mooi, Leefbaar en Toekomstbestendig Overijssel en vijf kernambities:

  • Een klimaatbestendig Overijssel.
  • Een duurzame energiehuishouding.
  • Kringlopen sluiten, of toegroeien naar een circulaire economie.
  • Beter benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur.
  • Natuur als ruggengraat.

In het Programma Duurzaamheid beschrijven wij concrete doelen en uitvoeringsprojecten en wij faciliteren de verspreiding van kennis.