4.2 Koers Openbaar Vervoer - Realiseren van een kwalitatief goed en financieel beheersbaar openbaar vervoerssysteem door een passende mobiliteitsmix

Voor een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief en betaalbaar openbaar vervoer systeem belangrijk. Veranderende vervoersbehoefte en stijgende kosten vragen om een aanpassing van het openbaar vervoersysteem. Door gericht te investeren in spoorlijnen wordt het kernnet versterkt, daarbij is elektrificatie een speerpunt om exploitatiekosten te beperken en de duurzaamheid te verbeteren. In samenspraak met gemeenten, samenleving en marktpartijen zoeken we naar alternatieve en innovatieve oplossingen naast het kernnet.

Context

De betaalbaarheid van het openbaar vervoer in Overijssel (maar ook elders in Nederland) staat onder druk door toenemende kosten, afnemende rijkssubsidies en achterblijvende reizigersopbrengsten. In 2014 is door uw Staten besloten tot een herijking/ombouw van het OV met als doel om binnen 5 jaar tot een begrotingsevenwicht te komen. Om dit te bereiken zal de rol van het openbaar vervoer binnen de totale mobiliteit in de huidige samenleving opnieuw gedefinieerd worden. Uitgangspunt is wel dat er fors bezuinigd moet worden op het bestaande voorzieningenniveau. Het regionale kernnet OV, bestaande uit treinverbindingen en sterke buslijnen zal daarbij zoveel mogelijk worden ontzien en juist worden gebruikt om hogere reizigersopbrengsten te realiseren. Daarbuiten zal samen met gemeenten, samenleving en marktpartijen gezocht moeten worden naar alternatieve mobiliteitsoplossingen. Per saldo dient een goed en door reizigers gewaardeerd mobiliteitssysteem te ontstaan. In het in 2016 door PS vastgestelde koersdocument OV is bovenstaande op hoofdlijnen inhoudelijk en procesmatig vastgelegd. Dit koersdocument geeft ruimte om via jaarlijkse uitvoeringsplannen continu in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.