4.1.5 Subsidieregeling Mobiliteit

Met de subsidieregeling Mobiliteit stimuleren we de realisatie van de maatregelen uit de meerjarenprogramma’s die we hebben met onze gemeenten en maatschappelijke partners. Met uitvoerende partijen bepalen we wat in welk jaar gerealiseerd kan worden met de beschikbare cofinanciering en een bijdrage uit de regionale mobiliteitsgelden. Gehonoreerde maatregelen moeten zo veel mogelijk bijdragen aan het bereiken van de regionale mobiliteitsdoelen uit de koersdocumenten en beleidsimpulsen (zoals verkeersveiligheid). Dit proces leidt aan het eind van 2017 tot het vaststellen van een meerjarig uitvoeringsprogramma.

Context

Wij zijn het loket voor de verdeling van de beschikbare (Rijks)gelden ter verbetering van de regionale mobiliteit. In het verleden was dit de zogenaamde Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer die volgens een landelijke verdeelsleutel werd overgemaakt naar provincie en regio’s de regionale mobiliteitsdoelen te realiseren. Met deze gelden werd onder meer het regionaal openbaar vervoer betaald, naast maatregelen die bijdragen aan de verkeersveiligheid of een betere bereikbaarheid (infrastructuur aanpassen of toevoegen maar ook bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding). Inmiddels is deze doeluitkering een decentralisatie uitkering verkeer en vervoer (nog altijd op basis van de oude BDU verdeelsleutel). Deze gelden komen niet langer gelabeld maar als onderdeel van de totale Rijksbijdrage in het provinciefonds.

Ook in deze nieuwe financiële context gebruiken we deze rijksgelden voor de regionale mobiliteitsopgaven waarbij de meerjarenprogramma’s uit de koersdocumenten en beleidsimpulsen leidend zijn. Het gaat hierbij om vele acties en maatregelen die passen binnen de inhoudelijke meerjarenprogramma’s. Overheden en / of partners kunnen de acties en maatregelen uitvoeren, waarbij wij of een gemeente altijd als subsidieloket en aanspreekpunt fungeert.

 

 

Acties

  1. Wij stellen in gezamenlijkheid met gemeenten het jaarlijkse bestedingsplan voor de inzet van de beschikbare regionale mobiliteitsgelden vast.

  2. We actualiseren in gezamenlijkheid met gemeenten een meerjarenuitvoeringsprogramma met acties en maatregelen en de financiering daarvan.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel is regisseur om te komen tot een regionale mobiliteitsaanpak en (mede)financier van mobiliteitsmaatregelen en projecten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

  • Bestedingsplan ter kennisname (Q2).
  • Uitvoeringsprogramma ter kennisname (Q4).