4.5 Beleidsimpuls Verkeersveiligheid - Een vernieuwde integrale aanpak om de verkeersveiligheid te bevorderen

Naast het realiseren van economische bereikbaarheid staat het bevorderen van de verkeersveiligheid centraal. Samen met onze partners, zoals ROVON, politie en andere wegbeheerders, willen we in 2020 het aantal verkeersdoden met 53% en ernstig gewonden met 34% verminderen ten opzichte van 2002.

Context

Er is nadrukkelijk gekozen voor een integrale aanpak met (nieuwe) partners en stakeholders. Beleidsthema verkeersveiligheid wordt veelal sectoraal ingevuld vanuit de werkvelden binnen verkeer en vervoer. Er liggen kansen om verkeersveiligheid meer integraal op te pakken. Kansrijke beleidsvelden zijn ruimtelijke ordening, volksgezondheid en onderwijs. Ook het sluiten van 'safety deals' met verschillende maatschappelijke organisaties en/of bedrijfsleven biedt kansen.