4.6 Koers Auto - Het realiseren van een veilige en goede bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra

Het verbeteren van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van en naar stedelijke netwerken en streekcentra door het aanpakken van de grootste knelpunten op het hoofdwegennet in Overijssel. Vanuit de Integrale Mobiliteitsaanpak stellen we een koersdocument Auto op met een daarbij behorend uitvoeringsprogramma. De uitwerking daarvan vertaalt zich in acties die u onder dit beleidsdoel aantreft.

Context

Een goede en betrouwbare reistijd vraagt om een congestievrije verplaatsing. Wanneer de wegcapaciteit ontoereikend is om al het verkeer te verwerken, ontstaan files bij aansluitpunten en in het stedelijke gebied. Wegvakken die een intensiteit-capaciteitverhouding hebben die lager ligt dan 0,8 (hoofdwegennet) of 0,85 (onderliggend wegennet) in de spitsperiode hebben normaliter geen last van filevorming. Daarnaast wordt een betrouwbare reistijd steeds belangrijker waardoor de focus meer en meer wordt gelegd op actuele informatievoorziening, veiligheid en het eerst beter benutten van de netwerken/verbindingen dan het realiseren van grootschalige infrastructuurprojecten.

Via het Koersdocument Auto geven we invulling aan richtinggevende vraagstukken.