4.6.1 A1

Ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid voor zowel personenvervoer als goederenvervoer, realiseert het Rijk de integrale verbreding van de A1 tot 2x4 rijstroken voor het westelijke traject van Apeldoorn - Deventer en 2x3 rijstroken voor het traject Deventer - Azelo. Hiervoor hebben wij met het Rijk een overeenkomst gesloten.

Context

In samenwerking met regionale partners is in overleg met het Rijk tot vervroegde aanleg van de capaciteitsuitbreiding van de A1 gekomen. Aanpak van doorstromings- en verkeersveiligheidsknelpunten voor personen- en vrachtverkeer op de A1.

Acties

  1. Wij adviseren Rijkswaterstaat over ontwerp Tracé Besluit-Milieu Effect Rapportage binnen scope A1.

  2. Wij adviseren Rijkswaterstaat over ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid binnen scope A1.

  3. Wij adviseren Rijkswaterstaat over aansluitingen op het onderliggende provinciaal wegennet.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In de Bestuurlijke BegeleidingsGroep (BBG) is gemeld dat Rijkswaterstaat een overschrijding op de raming verwacht voor fase 1 van circa € 18 miljoen. RWS heeft in de BBG gemeld dat deze overschrijding wordt opgevangen binnen het totaal beschikbare projectbudget.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Door tijdens de onderhandelingen op te treden als mede-investeerder en -financier heeft de provincie hiermee het Rijk doen besluiten om een deel van het project te vervroegen van 2028 naar 2017. Hiermee wordt de doorstroming en de verkeersveiligheid van de A1 aanzienlijk vergroot.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2028.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: