7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

Het is van belang dat de overheid goed is aangesloten op de ontwikkelingen in de samenleving. Een overheid die dichtbij en benaderbaar is, die net zo goed kan luisteren als initiëren. Deze prestatie stelt de ontwikkeling van kennis en het delen hiervan met onze partners centraal. Door  interactie met onze partners delen we kennis en geven we invulling aan de beleidsbeïnvloedende rol van deze partners waarmee we de democratie verbeteren.

Context

Veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving noodzaken ons expliciet aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven van de samenleving. Overheden  zoeken naar manieren om beleid meer interactief vorm te geven. We investeren daarom in het gezamenlijk opbouwen, vergaren en verspreiden van kennis over ontwikkelingen in het openbaar bestuur en de democratie.

Acties

 1. Wij ontwikkelen in samenwerking met ProDemos en gemeenten 'Overijssel doet mee!' verder. Door in te zetten op andere doelgroepen. Door te verkennen hoe we de dialoog met inwoners kunnen aangaan om betrokkenheid bij besluitvorming te vergroten. En door te verkennen of we met partners lokale praktijkcases (participatiewerkplaatsen) kunnen begeleiden. Afhankelijk van het animo hiervoor organiseren wij maximaal 50 democratiespelen, 30 spelen op andere locaties en 40 gastlessen op scholen en enkele debatbijeenkomsten (zoals het Provinciaal Jeugddebat).

 2. Wij ondersteunen het initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ProDemos om richting gemeenten inwoners via een training te informeren over en te interesseren voor het politiek actief worden.

 3. 'Overijssel doet mee!' verkent met politici, ambtenaren en inwoners hoe we de dialoog aan kunnen gaan zodat inwoners meer betrokken kunnen worden bij de besluitvorming van beleid.

 4. Onder onze begeleiding brengt de Jongerenraad (gevraagd en ongevraagd) in elk geval twee adviezen uit over onderwerpen met betrekking tot de kerntaken van de provincie. Wij zetten ons in om de Jongerenraad te laten doorontwikkelen tot een succesvol jongerennetwerk in Overijssel.

 5. Wij ontwikkelen platform Jij&Overijssel verder door dit te benutten voor alternatieve participatietrajecten, zoals crowdfunding en crowdsourcing (prestatie 7.2.2)

 6. Wij organiseren workshops, exposities en lezingen over actualiteiten in het openbaar bestuur. We organiseren samen met Hedon een foto-tentoonstelling over democratie en samen met de regio Zwolle een bijeenkomst over het betrekken van gemeenteraadsleden bij de regionale samenwerking.

Toelichting op voortgang

Het is onze ambitie een bijdrage te leveren aan het zoeken naar een nieuw effectief samenspel tussen overheid, inwoners, ondernemers en andere organisaties. Door te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking en bestuursstijlen ervaren we in de praktijk wat werkt en wat niet. Door ervaringen actief en breed te delen, wordt collectief geleerd. Om daar te komen, wordt er vanuit het programma ingezet op een drietal hoofdsporen:

 1. Leren (ontmoeten, inspireren, kennis delen en leren door ervaren, kwalitatief onderzoek)
 2. Praktische ervaringen opdoen en deze deelbaar maken (experimenteren)
 3. Thematische sporen (‘veranderende rol van de volksvertegenwoordigers’ en ‘Omgevingsvisie’)

In het mediahuis Twente komen deze drie sporen bij elkaar, waarbij de thematiek de rol van de onafhankelijke media betreft.

Financiën

Toelichting op voortgang

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel en de gemaakte afspraken in het Statenvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur, waarin verschuiving tussen prestaties via de reguliere planning en control documenten mogelijk gemaakt wordt, stellen wij u het volgende voor:

Een bedrag ad € 175.000  te onttrekken aan de voor het Statenvoorstel beschikbare middelen binnen de  Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan prestatie 7.2.3.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Het investeringsbudget voor deze prestatie is als volgt opgebouwd:

- In 2016 is voor deze prestatie is een investeringsbudget van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur.

- Bij de Perspectiefnota 2018 heeft u besloten de onderdelen Overijssel Doet Mee, de Jongerenraad en Jij en Overijssel vanaf de Begroting 2018 structureel op te nemen. Daarmee zijn de incidentele middelen die daarvoor nog binnen KvO beschikbaar waren vrijgevallen. Het meerjarig investeringsbudget voor deze prestatie bedraagt daarmee nog € 603.000.

- Bij deze Monitor stellen wij voor om vanuit het totaal beschikbare budget voor het Investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur € 175.000 extra voor deze prestatie beschikbaar te stellen.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

 • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
 • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.