7.2.2 Experimenten bestuursstijl

Veranderende verhoudingen vragen om nieuwe vormen van samenwerking. Wij steunen het uitvoeren van experimenten en / of pilots, gericht op zowel de verschillende hoofdopgaven als de bestuursstijl.

Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het openbaar bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de constante dialoog tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat. Wij stimuleren experimenten met nieuwe vormen van samenwerking.

Acties

  1. Wij monitoren met behulp van waarderend onderzoek de lopende experimenten. Per jaar monitoren wij twee tranches van twaalf experimenten, stellen totaalbeelden op en verspreiden deze rode draden. De beelden zijn tevens input voor de midterm review en Visie Kwaliteit Openbaar Bestuur.

  2. Wij ontwerpen mede op basis van deze totaalbeelden vervolgactiviteiten gericht op kennisdeling en competentie ontwikkeling en volgende experimenten om nieuwe vormen van samenwerking te ontdekken.

  3. Wij voeren naast de gebruikelijke rapportage in de planning & control cyclus aan het eind van ieder kalenderjaar een open gesprek met uw Staten over totaalbeelden en mogelijk volgende experimenten.

  4. Wij ondersteunen lopende experimenten afhankelijk van de behoefte, bijvoorbeeld door procesbegeleiding en met communicatiemiddelen.

  5. Wij geven met u verder invulling aan het gezamenlijk ontwikkeltraject samenspel Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.

Toelichting op voortgang

Financiën

Toelichting op voortgang

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. In 2016 is voor deze prestatie een investeringsbudget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) is in 2016 door Provinciale Staten aangeboden [PS/2016/345] (bijbehorend besluit).
  • Hierin staat de invulling en heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur (7.2.1 en 7.2.3).

Mijlpalen:

Rapportage naar uw Staten over de voortgang van de uitvoering via de planning & controlcyclus. Daarnaast jaarlijks aan het eind van ieder kalenderjaar een open gesprek met uw Staten over totaalbeelden en mogelijk volgende experimenten.