4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Voor een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief hoogwaardig en veilig fietssysteem van belang. Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets als duurzaam vervoermiddel en als alternatief vervoermiddel voor de auto en openbaar vervoer voor reisafstanden tot 15 kilometer. Wij hebben daarbij tevens aandacht voor de consequenties (verkeersveiligheid) en de kansen van de komst van de elektrische fiets. Ook gedragsbeïnvloeding is een belangrijk component van de aanpak. Als vervolg op het Koersdocument Fiets worden regionale meerjarige fietsprogramma’s opgesteld (NoordWest Overijssel, Salland, Vechtdal en Twente) en bestaande stimuleringsacties geïntegreerd om het fietsgebruik te stimuleren door verbeteren infrastructuur en beïnvloeden van het gedrag. Hieronder valt ook de uitvoering van fiets gerelateerde onderdelen uit het lopende programma Beter Benutten en Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland.

Context

In het Koersdocument Fiets is nadrukkelijk gekozen voor een integrale benadering, zowel vanuit de verschillende beleidsdisciplines (gezond en veilig leefmilieu, vrij tijd en economie, ketenmobiliteit en Beter Benutten) als vanuit de mens (voertuig-weg benadering), om het fietsgebruik te stimuleren. Deze benadering delen we en werken we uit met onze partners (gemeenten en Rijk) en stakeholders (fiets gerelateerde belangenorganisaties zoals Fietsersbond en ANWB) en -nieuwe- fietsgebruikers. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de (elektrische) fiets steeds meer aan populariteit wint, ook als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer binnen en van en naar de economische kerngebieden. Op diverse locaties (waaronder de trein- en busstations) vergemakkelijken we de overstap zodat de fiets goed gebruikt kan worden als voor- en natransportmiddel voor langere afstandverplaatsingen en aanvullend op een kernnet openbaar vervoer. Met het programma Beter Benutten zetten we ook de komende jaren samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in op vergroting van het aandeel fietsgebruik in het woon-werk verkeer.

Acties

  1. Wij stellen regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied op (onder meer opstellen kernnet fiets met mobiliteits- en functionele knooppunten: zie ook prestatie 4.2.1.

  2. Wij voeren regionale meerjarige fietsprogramma's per gebied uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor de toelichting op de begrotingswijziging verwijzen we naar de financiële toelichting bij prestatie 4.2.3.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in totaal € 9,3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit KvO. Dit vindt zijn oorsprong in 2015 (Koersdocument Fiets Overijssel € 0,1 miljoen). Daarnaast is in 2016 € 9,2 miljoen toegevoegd (Uitwerking Koersdocument Fiets Overijssel). Naast dit budget zijn voor deze prestatie ook middelen beschikbaar vanuit de Reserve Verkeer en Vervoer en de Algemene Middelen. Die middelen komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Binnen het fietsdossier heeft de provincie meerdere rollen, te weten wegbeheerder (provinciale fietspaden), regisseur van het proces (opstellen programma's fiets) en faciliteerder van middelen richting andere wegbeheerders (subsidie).

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Motie Nijhof c.s. - Bestemming vrijvallende financiële middelen bezuiniging N340 N377 van PVV, PvdA, VVD, D66, GL, SGP, CDA en CU. [PS/2014/397]
  • Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Koersdocument Fiets Overijssel [PS/2015/2] (bijbehorend besluit).