8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, onderdeel van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, heeft als doel de verbetering van waterveiligheid, verbetering van ruimtelijke kwaliteit, de toeristische recreatieve infrastructuur, Ecologische Hoofdstructuur en de agrarische structuur. Overige doelen van de gebiedsontwikkeling, buiten het project Ruimte voor de Rivier zijn verbeteren van de bereikbaarheid en vestigingsklimaat van Zwolle-Kampen Netwerkstad, Dit doen we met vijftien partners. Voor het bereiken van deze doelen realiseren wij het verlagen van het zomerbed van de IJssel (afgerond in 2016), in combinatie met het aanleggen van het Reevediep met bijbehorende recreatiesluis, natuurinrichting, recreatieve voorzieningen.

Context

Het project voeren we uit in samenwerking met Rijkswaterstaat, als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Van belang is dat het vervolg op dit project, fase 2 (zie 8.1.6), versneld wordt uitgevoerd. Wij hebben de programmacoördinatie in diverse deelprojecten. Tussen dit project en het programma voor fase 2 stemmen we af.

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling bereidt gemeente Kampen woningbouw voor in het gebied direct naast het projectgebied. Het bestemmingsplan hiervoor is in 2015 door de Raad van State vernietigd. De gemeenteraad heeft er mee ingestemd om een bestemmingsplanherziening voor te bereiden, gericht op het alsnog realiseren van fase 1 van het aangepaste woningbouwprogramma voor het dorp Reeve (600 woningen). Het project is volop in uitvoering (realisatiefase). In 2017 zijn er geen opleveringen.

Acties

  1. Wij verkrijgen de benodigde besluiten voor het bevaren van de aansluiting van de hoogwatergeul op het Drontermeer.

  2. Wij beheersen de uitvoering van het project (tijd, geld en kwaliteit) zoals gerapporteerd in de halfjaarrapportages van het project; inclusief begeleiding van de aannemer bij de aanleg op dit punt.

  3. Wij maken afspraken met de toekomstig eindbeheerders over de wijze waarop oplevering en overdracht van de diverse objecten eind 2018 zal plaatsvinden.

  4. Wij stemmen het ontwerp voor het sluizencomplex in de Reevedam af met fase 2.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In het kader van dit project hebben wij kosten gemaakt voor planstudie en voorbereiding van de realisatie van fase 2 perceel Reevesluis. Deze kosten hebben wij verrekend met de medeopdrachtgever voor dit project, Rijkswaterstaat. In verband hiermee verhogen wij de begrote baten en lasten voor dit project met € 460.000.

Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten voor prestatie 8.1.1 Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, fase 1 te verhogen met € 460.000.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta