7.1.1 Bestuurlijke inrichting

Wij zijn mede verantwoordelijk voor de bestuurlijke inrichting in Overijssel. We volgen de ontwikkelingen binnen het lokaal bestuur zoals de verschillende samenwerkingsvormen. Wij ontwikkelen een gedragen visie die we samen met verschillende partijen hebben opgesteld.

Context

Overheid en samenleving zijn in beweging. Overheden zoeken naar andere vormen van samenwerking waarbij zij zich bezinnen op de veranderingen in de omgeving en de maatschappelijke positionering. De rol en de positie van de provincies staan verwoord in Kompas 2020.

Acties

  1. Wij werken met partners (gemeenten, waterschappen, ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners) aan een visie op de kwaliteit van het openbaar bestuur. Dit is een doorlopend traject waarbij thema's (onder andere representatieve democratie en samenspel) worden geformuleerd. Hiervoor bedenken we passende vormen. Wij betrekken u bij dit traject.

  2. Wij actualiseren de stand van zaken van de gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Met de gemeenten gaan wij in gesprek over de bevindingen van dit onderzoek.

  3. Wij brengen het thema Integriteit in Overijssel in kaart door een verkenning uit te voeren. Om de uitkomsten van deze verkenning en Overijsselse best practices te delen organiseren wij een Overijsselse Integriteitdag. Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 richten wij ons expliciet op het thema integriteit in relatie tot de selectie van (nieuwe) raadsleden (prestatie 7.1.6).

  4. Wij delen onze ervaringen met het instrument bestuursmonitor met de Overijsselse gemeenten. Wij bieden alle gemeenten aan om zelf een bestuursmonitor te laten uitvoeren. Deze biedt inzicht in de bestuurlijke draagkracht en faciliteert het gesprek daarover.

  5. De lokale politiek laat steeds vaker een versnippering of fragmentatie van de politiek zien. Wij voeren een verkenning uit naar de effecten van deze ontwikkeling op de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Onze rol is verschillend, van facilitator tot beoordelaar.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.