7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak. Samen met gemeenten en waterschappen geven wij invulling aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de werkwijze. De eigen verantwoordelijkheid van gemeenten en waterschappen staat voorop. Wij handelen volgens het interbestuurlijk toezichtkader. Wij communiceren actief over de uitkomsten van het interbestuurlijk toezicht.

Context

Onder het interbestuurlijk toezicht vallen verschillende toezichtsdomeinen. Voor gemeenten zijn de toezichtdomeinen: financiën, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), archief, huisvesting statushouders. Voor waterschappen zijn de toezichtsdomeinen: financiën, archief en waterbeleid.

Acties

  1. Wij voeren het interbestuurlijk toezicht uit op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen aan de hand van het toetsingskader interbestuurlijk toezicht.

  2. Wij registreren en onderzoeken meldingen door derden van mogelijke misstanden bij de uitvoering van medebewindstaken bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen en ondernemen actie.

  3. De Wet revitalisering generiek toezicht beoogt een versterking van het horizontaal toezicht. Wij onderzoeken met de VNG Overijssel de verdere (on)mogelijkheden voor deze versterking. De VNG-gespreksnotitie Interbestuurlijk toezicht, de uitkomsten van de (ambtelijke) expertmeeting over horizontaal toezicht (juni 2016) en onze bevindingen vormen hiervoor een leidraad. Dit nemen we mee bij de landelijke evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht. Naar aanleiding van deze evaluatie organiseren we in 2017-2018 wederom een expertmeeting.

  4. Wij blijven samen met gemeenten en waterschappen de werkwijze van het interbestuurlijk toezicht doorontwikkelen. Dit kan leiden tot herziening van de bestuursovereenkomsten met de 25 gemeenten en 1 waterschap. Wij gaan met het andere waterschap het gesprek aan over het aangaan van een bestuursovereenkomst. Wij betrekken de provincie Drenthe bij het interbestuurlijk toezicht op de interprovinciale waterschappen.

  5. Wij stellen de informatie waarop wij ons in het interbestuurlijk toezicht baseren, beschikbaar. De bestaande databank gemeenten breiden we uit met kengetallen interbestuurlijk toezicht. Wij publiceren de uitkomsten van ons toezicht op de provinciale website.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.