7.1.3 Financieel toezicht

Wij hebben de wettelijke taak om financieel toezicht te houden op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Het doel is om gemeenten financieel gezond te houden en zo te voorkomen dat ze een extra beroep moeten doen op het Gemeentefonds.

Context

De rapporten van de commissie Depla en van de Raad voor financiële verhoudingen zijn de aanleiding om landelijk na te denken over de uniformering en positionering van het financieel toezicht. De financiële positie van gemeenten baart ons zorgen. Gemeenten hebben te maken met de gevolgen van ingenomen grondposities en de drie decentralisaties op het sociaal domein. De transformatie van de drie decentralisaties krijgt in 2017 verder zijn beslag. Voor 2017 geven wij dan ook opnieuw speciaal aandacht aan de financiële gevolgen van de decentralisatieopgave Sociaal Domein. Daarnaast werken wij aan de ontwikkeling van een financiële databank en bieden we gemeenten een begrotingsscan aan. Wij betrekken, voor zover relevant, het platform financieel domein van de VNG-Overijssel.

Acties

  1. Wij voeren het financieel toezicht uit op de 25 Overijsselse gemeenten en de 21 gemeenschappelijke regelingen. Samen met de provincie Drenthe houden we financieel toezicht op de 2 interprovinciale waterschappen. We ondernemen actie waar nodig.

  2. Wij onderhouden intensieve contacten over het financiële toezicht met de gemeenten door heldere communicatie en transparantie. Wij doen dit door het houden van presentaties voor raden of raadscommissies, bilaterale contacten (voorjaarsoverleggen) en ambtelijke seminars. Wij zenden jaarlijks een begrotingsbrief, waarbij wij zowel ambtelijk als bestuurlijk kenbaar maken waarop onze focus ligt bij de komende begroting en waarbij wij het proces Financieel Toezicht schetsten.

  3. Op basis van landelijke afspraken doen wij in 2017 onderzoek naar kapitaalgoederen, grondexploitatie en het sociaal domein bij gemeenten.

  4. De adviezen van de commissie Depla hebben geleid tot discussie over de uniformering en positionering van het financieel toezicht (FT2020). Wij zijn in landelijk verband betrokken bij een aanpassing van het toezichtkader. Na dit traject staat de discussie over de positionering van het toezicht op de rol.

  5. Wij zijn in 2016 gestart met een databank, waarin wij informatie uit de gemeentelijke begrotingen van alle gemeenten gezamenlijk en openbaar beschikbaar stellen. In 2017 is deze operationeel en werken wij aan verdere uitbouw.

  6. Wij stellen alle gemeenten in de gelegenheid om gebruik van te maken van een begrotingsscan door het actief aanbieden van onze expertise en het dragen van de kosten. Een begrotingsscan biedt gemeenten de mogelijkheid om op een andere wijze inzicht te verwerven in de begrotingspositie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Wij hebben de rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.