5.1.1 Werklocaties: basis op orde

Wij sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties: spoor 1 ‘basis op orde’. We beogen knelpunten in vraag en aanbod te voorkomen. Het is immers van belang dat de door de markt gewenste typen werklocaties tijdig beschikbaar zijn. Interventies lopen (1) via het ruimtelijk spoor, (2) via gerichte investeringen met partners en (3) via kennisdeling over slim beheer, onderhoud en duurzaamheid.

Context

De markt voor werklocaties - bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel - is verschoven van een groei- naar een krimp-/vernieuwingsmarkt. De match tussen vraag en aanbod is primair een lokale opgave en daarmee een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Indien de afstemming onvoldoende tot stand komt, brengen wij regionaal betrokkenen bij elkaar (ruimtelijk spoor; programmeren). De Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen Overijssel N.V. zorgt - samen met gemeenten en ondernemers - voor een gebiedsgerichte aanpak van werklocaties, zodat de waarde blijft behouden en/of kan groeien (gericht investeren).    

 

In maart 2015 is de landelijke Retailagenda officieel van start gegaan. In dat kader werken partijen samen aan het aantrekkelijk houden van winkelgebieden, nu consumenten anders en vaker online winkelen. De Retailagenda zal worden geïntensiveerd, na recente faillissementen van grote ketens. Naast retaildeals met gemeenten is het Rijk voornemens deze ook met provincies te sluiten.  

Acties

 1. Wij ronden uiterlijk eind 2017 de aanpak ruimtelijk spoor ‘programmeringsafspraken bedrijventerreinen’ met gemeenten af.

 2. Wij oriënteren ons op de aanpak van het ruimtelijk spoor programmering kantoren en detailhandel.

 3. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties middels gerichte investeringen van de Herstructerings Maatschappij Overijssel.

 4. Wij geven in een Overijsselse pilot invulling aan de landelijke Retailagenda van VNG/IPO en het ministerie van Economische Zaken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Met instemming met het Statenvoorstel “verbreding opdracht HMO (PS/2016/763)” heeft u het mogelijk gemaakt om HMO (gerichte) investeringen te laten doen in alle type werklocaties. Wij hebben in dat Statenvoorstel aangekondigd voornemens te zijn HMO uitvoering te laten geven aan:

 • Convenant Bedrijventerreinen (PS/2010/1177): € 9,6 miljoen.
 • Masterplan fase II gebiedsontwikkeling Kennispark Twente (PS/2015/1): € 9,5 miljoen.
 •  
 • Bij de Monitor Overijssel 2016-II hebben wij u geïnformeerd over  de opdracht die aan de HMO  is verstrekt om de transformatie van het BTC gebouw naar een mobiliteitscentrum mede te ontwikkelen (à € 4,5 miljoen, onderdeel van het Masterplan fase II Kennispark). U heeft toen besloten om hiervoor € 4,5 miljoen als aandelenstorting beschikbaar te stellen aan de HMO.
 •  
 • Conform uw besluit op het Statenvoorstel “4e en laatste investeringstranche Innovatiedriehoek Twente” (PS/2015/1) zullen wij u ook informeren over de besteding van de resterende € 5 miljoen voor het Masterplan fase II gebiedsontwikkeling Kennispark Twente, zodra de businesscase rond is. In dat Statenvoorstel heeft u ook ingestemd met de inzet van de HMO voor de ontwikkeling van High Tech System Park Twente (HTSP) met € 3 miljoen. HMO heeft het “N-gebouw” aangekocht om te herontwikkelen en investeert dit jaar de resterende middelen voor de verdere ontwikkeling van het HTSP. Bij deze monitor Overijssel vragen wij u € 8 miljoen beschikbaar te stellen als toekomstige aandelenstorting aan de HMO, prestatie  5.1.1 ten laste van de Reserve uitvoering Kwaliteit van OVerijssel prestatie 8.1.5 (onderdeel van het Masterplan fase II Kennispark € 5 miljoen en onderdeel HTSP € 3 miljoen).
 • Daarnaast vragen wij u over te gaan tot beschikbaarstelling van € 9,555 miljoen als toekomstige aandelenstorting aan de HMO ten laste van de reserve Herstructurering Bedrijventerreinen.
 •  
 • Op basis van een kapitaalbehoefte in de begroting van HMO, waarin HMO aangeeft welke investeringen zij in het komende jaar wil gaan doen, worden de voor dat jaar noodzakelijke investeringsmiddelen ook daadwerkelijk ter beschikking gesteld. Hiervoor wordt een liquiditeitsbegroting gemaakt, die onderdeel is van de begroting die wij als aandeelhouder vaststellen. In lijn met de systematiek zoals deze door uw Staten is vastgesteld in het kader van optimale inrichting provinciale financiën (PS/2014/1051) zullen wij het bedrag van € 17,555 miljoen storten in de Algemene Financieringsreserve (AFR).  Een investering in een financiële vaste activa (lees aandelenstorting in een verbonden partij) wordt namelijk gefinancierd door een storting van een even zo hoog bedrag in de Algemene Financieringsreserve.
 •  
 • Wij stellen u voor om:
 • Een bedrag van € 9,55 miljoen over te hevelen van de reserve herstructurering bedrijventerreinen naar de Algemene Financieringsreserve.
 • Een bedrag van € 8,0 miljoen over te hevelen van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel naar de Algemene Financieringsreserve.
 •  

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

 • Statenbrief Bestuurlijke programmeringsafspraken bedrijventerreinen [>> PS/2017/290]
 • Statenvoorstel (Top)werklocaties (Q4)