7.3.2 Relatiebeheer en lobby

Een goed relatiebeheer en lobby zijn belangrijke voorwaarden voor het kunnen realiseren van onze ambities en opgaven. Onze lobby sturen wij via een lobbyagenda die we in samenspraak met onze partners tot stand brengen en gezamenlijk actueel houden.

Context

Relatiebeheer en lobby worden nog meer dan voorheen met elkaar in verbinding gebracht. Bijvoorbeeld door het verbinden van onze lobby- en communicatieboodschappen (zie prestatie 7.3.4). Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk gebruik maken van de daarvoor geschikte momenten om onze lobbyboodschappen voor het voetlicht te brengen, ook samen met onze partners.

Acties

  1. Wij organiseren periodieke college(brede) ontmoetingen, relatiebijeenkomsten (waaronder een doorontwikkeling van Lente in Overijssel en de externe nieuwjaarsreceptie), werkbezoeken van het college bij projecten en bedrijven in de provincie en werkbezoeken van Tweede Kamerleden en nemen deel aan de European Week of Cities and Regions (EWRC) in Brussel.

  2. Wij prioriteren onze inzet in Brussel / Europa aan de hand van de in 2016 vastgestelde Europa agenda 2016-2020 (PS/2016/530). Deze bevat een tiental dossiers/thema’s waarop concrete acties zijn geformuleerd. Het betreft inzet rond Europese wet- en regelgeving, EU-fondsen en grensoverschrijdende samenwerking in Europese netwerken. We investeren bovendien in duurzame relaties met Duitsland aan de hand van de met Gelderland opgestelde Duitslandstrategie en Actieplan (PS/2016/530) en prestatie 7.3.1.

  3. Wij anticiperen tijdig op de landelijke verkiezingen en maken ons hard via het InterProvinciaal Overleg voor een concreet aanbod ten aanzien van een prangend maatschappelijk vraagstuk richting het nieuwe kabinet. Daarnaast prioriteren we onze reguliere lobbyinzet via de Oost-Nederlandse lobbyagenda.

  4. Wij organiseren bestuurlijke ontmoetingen met de colleges van alle afzonderlijke gemeenten, tweemaal per collegeperiode.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld, Annemieke Traag

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een rol van beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.4.

Mijlpalen:

Open Days 2017; Oost-Nederland op de kaart zetten tijdens netwerkevenementen in Brussel.