7.3.3 Bevorderen gebruik beleidsinformatie ten behoeve van beleidsontwikkeling

Actuele informatie over wat er gebeurt in de provincie is van belang voor het maken van keuzes bij de beleidsontwikkeling maar ook voor het afleggen van verantwoording over de effectiviteit van het gevolgde beleid. In de dagelijkse beleidsuitvoering vormt goede en aansprekend vormgegeven beleidsinformatie de basis voor het handelen en het samenwerken met derden. Wij genereren informatie over provinciale ontwikkelingen en beleidsopgaven en stellen deze beschikbaar, zowel intern als extern.

Context

We zetten nadrukkelijk in op de ontwikkeling tot planbureaufunctie en tot kennismakelaar. Belangrijke ontwikkelingen zijn infographics, datavisualisaties, open-data, big-data en het geo-portaal.

Acties

  1. Wij monitoren en evalueren beleid om scherp te blijven op onze prestaties.

  2. Wij richten de wettelijk verplichte basisregistraties en meetnetten in en beheren en gebruiken deze.

  3. Wij zorgen voor betrouwbare en bruikbare beleidsinformatie en stellen deze beschikbaar in een geschikte vorm aan gebruikers.

  4. Wij voeren beleidscontrol uit gericht op de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

  5. Wij zetten in op datamining: het beter benutten van bestaande interne en externe databronnen door deze te koppelen en te analyseren met speciale tools.

  6. Wij verbeteren het databeheer door middel van leanproces verbetering, maar ook door tijdig aan te sluiten bij nieuwe ICT-ontwikkelingen waar sprake is van databestanden.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee