7.3.4 Uitvoering passend communicatiebeleid

Wij informeren de Overijsselse samenleving over de politiek-bestuurlijke doelstellingen en resultaten die het bestuur nastreeft en realiseert.

Context

Wij hebben de wettelijke taak om actief, duidelijk, toegankelijk en tijdig te communiceren. Hoe daaraan invulling te geven, is een eigen provinciale afweging. Wat willen we bereiken met communicatie? De communicatiedoelen vloeien voort uit én dragen bij aan de realisatie van de inhoudelijke ambities en opgaven uit het coalitieakkoord. We investeren extra in herkenbaarheid, in helder taalgebruik, in een goede informatievoorziening over de provincie en haar bestuur, beleid en werkwijzen. Het vooronderstelt continu op de hoogte te zijn van en mee te kunnen bewegen met de maatschappelijke dynamiek; veranderingen in de verhouding en samenwerkingsrelatie tussen provincie, inwoners en partners bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en projecten, veranderingen in het medialandschap, veranderingen in de behoeften van onze doelgroepen, etc.

Acties

  1. Wij communiceren toegankelijk, tijdig en transparant over beleids- en besluitvorming. Dit doen wij via online (zoals website en social media) en offline communicatiemiddelen (zoals huis-aan-huis pagina en Jij&Overijssel magazine). Voor de website blijven we ons inzetten voor het behoud van het Nederlands kwaliteitsmerk drempelvrij.nl.

  2. Wij ontwikkelen het corporate communicatieplan verder door en voeren het uit om de relevante partijen in de samenleving te informeren over en betrekken bij de provincie, het provinciaal bestuur en haar inhoudelijke doelstellingen (prestatie 7.2.1). Daarnaast ontwikkelen we instrumenten om de signalen vanuit de samenleving te monitoren, zodat we indien nodig daar adequaat op in kunnen spelen.

  3. Wij concentreren de communicatieve inzet op drie kernthema’s (economie, leefomgeving en goed bestuur), als onderdeel van de corporate communicatiestrategie, en verstevigen de verbinding met de provinciale lobbyinzet (prestatie 7.3.2).

  4. Wij meten onze communicatie-inspanningen op bereik en effectiviteit om aansluiting te vinden bij de doelgroep en het realiseren van onze opgaven. Daarnaast onderzoeken we één thema (nader te bepalen) in het kader van mediamonitoring.

  5. Wij communiceren in begrijpelijke taal en in een herkenbare huisstijl. Hiervoor actualiseren we de schrijfwijzer als onderdeel van Kwaliteit Stukkenstroom en ontwikkelen we de flexibele huisstijl verder.

  6. Wij ontwikkelen een crisiscommunicatiebeleid, waarbij we de mogelijkheid verkennen voor een online mediacentrum. We onderzoeken mogelijke online risico’s en gaan in gesprek met veiligheidsregio’s, gemeenten en waterschappen om kennis en kunde te delen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2.