10.1.4 Uitvoeren concerncontrol

Met onze onderzoeken, adviezen en ondersteunende activiteiten geven wij een steeds beter inzicht en overzicht en zorgen wij dat beter vooruitgekeken kan worden. De basis hiervoor ligt bij een organisatie die ‘in control is’, dat wil zeggen waar sprake is van adequate sturing, beheersing van risico’s en naleving van wet- en regelgeving. Control wordt daarbij vanuit een integraal en breed perspectief beschouwd en bestaat, naast financial control, ook uit beleidscontrol, HR control, juridische control en ICT control.

Context

Door (continue) verbetering van de interne organisatie kunnen we onze maatschappelijke opgaven nog beter uitvoeren.

Acties

  1. We verrichten minimaal één 217a audit.

  2. We herijken ons risicomanagement beleidskader.

  3. We begeleiden en adviseren bij onderzoeken van de Rekenkamer Oost-Nederland.

  4. We coördineren, voeren uit en reviewen de verbijzonderde interne controles die mede ten behoeve van de accountant worden uitgevoerd.

  5. Wij leggen het normenkader rechtmatigheid, met daarin opgenomen de goedkeurings- en rapporterings toleranties voor de accountantscontrole, bij de monitor Overijssel I ter vaststelling voor aan Provinciale Staten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee