10.1 Sturing, beheersing en verantwoording

De organisatie stelt het bestuur en management in staat om eenvoudig te sturen en te verantwoorden op de realisatie van de doelen.

Context

Publieke organisaties moeten zich verantwoorden over de wijze waarop ze publieke middelen inzetten. Door de toenemende mate van digitalisering zorgt dit voor een andere -meer transparante- wijze van sturen, beheersen en verantwoorden. Wij gaan in 2017 verder met het ontwikkelen van ons sturingsinstrumentarium. Bijvoorbeeld door de vergelijkbaarheid met andere overheidsorganisaties te vergemakkelijken. Conform Besluit Begroting en Verantwoording voorschriften is in deze begroting een kerntaak ‘Bedrijfsvoering’ opgenomen. In dit onderdeel verantwoorden we de indirecte personele kosten en apparaatskosten (overhead).