10.2 De digitale provincie

We maken het mogelijk dat wij op een eenvoudige en laagdrempelige manier de zaken digitaal afhandelen met inwoners en bedrijven. We communiceren met inwoners en bedrijven zoals de samenleving ook onderling communiceert. Dat betekent dat digitaal de norm is, digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Dit draagt bij aan het doelmatig handelen van de provincie en de overheid als geheel. We ondersteunen digitaal de samenwerking met en tussen partners. We zoeken naar mogelijkheden om ICT innovatief toe te passen in het beleidsveld. Het beleidsdoel ‘de digitale provincie’ omvat, als onderdeel van deze gemeenschappelijke inspanning, het informatiseren en automatiseren van de informatie en informatiestromen.

Context

Digitalisering ondersteunt de gewenste organisatieontwikkelingen en bestuursstijl zoals deze in het Coalitieakkoord staan. De veranderende samenleving vraagt om een interactieve en participatieve overheid die dichtbij en bereikbaar is en die ruimte geeft aan initiatieven van inwoners en bedrijfsleven. Een modern bestuur dat goed aangesloten is op de samenleving.

 

De maatschappelijke opgaven zijn leidend voor ons handelen. Op basis daarvan bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners. Wij werken daarom in wisselende verbanden samen met gemeenten, waterschappen, andere provincies, Rijk, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Wij staan voor een transparante en weerbare overheid, die rekenschap geeft van haar inzet en prestaties en waar mogelijk sluiten wij aan bij de landelijke ontwikkelingen, zoals:

  • Programma digitaal 2017.
  • De Generieke Digitale Infrastructuur o.l.v. de Digi-Commissaris.
  • De ontwikkelingen rondom de Digitale Stelsel Omgevingswet.
  • Archief2020.

 

Wij ondersteunen digitaal de samenwerking met en tussen partners. We zoeken naar mogelijkheden om ICT innovatief toe te passen in het beleidsveld.