1.1.5 Uitvoering wettelijke taken en bevoegdheden in de ruimtelijke ordening

Door aan de voorkant samen te werken [zie prestatie 1.1.2] proberen we te voorkomen dat we wettelijk instrumentarium moeten inzetten. Als het provinciaal belang of de situatie hierom vraagt zetten wij ons instrumentarium in.

Context

Wij hebben zowel volgens de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en herstelwet als ook de Omgevingswet per 2019 taken en bevoegdheden om onze provinciale belangen te behartigen in onder andere gemeentelijke ruimtelijke plannen en visies.

Acties

  1. Wij dienen zienswijzen, reactieve en proactieve aanwijzingen en beroep in als daarin onvoldoende rekening is gehouden met de provinciale verordening. Als resultaat van goede voorkantsamenwerking [zie prestatie 1.1.2] is dit slechts nodig op maximaal 2% van de gemeentelijke bestemmingsplannen.

  2. Wij bereiden besluitvorming voor omtrent provinciale inpassingsplannen (PIP's) voor de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur (EHS)/ Natura 2000.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Inzet van het wettelijk instrumentarium ondersteunt de regierol van de provincie in het ruimtelijk domein

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee