3.1.2 Soortenbescherming in samenhang met ruimte voor economische ontwikkeling

Door soortenbescherming zorgen wij ervoor dat natuur- en landschapskwaliteiten worden behouden. Wij voeren deze taak zo uit, dat de ruimte voor economische ontwikkeling en condities voor soorten in samenhang worden geoptimaliseerd.

Context

Met de inwerkingtreding van de Nieuwe Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 worden wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het wettelijke soortenbeschermingsregime en in samenhang daarmee ontheffingverlening voor ruimtelijke ingrepen, actieve soortenbescherming en tegemoetkoming faunaschade. De decentralisatie van het natuurbeleid geeft ons een sterkere positie bij de uitvoering van taken in de fysieke leefomgeving en meer mogelijkheden voor integrale afweging van belangen bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Wij willen het verschil maken door de bescherming van planten en dieren beter samen te laten gaan met mogelijkheden voor economische ontwikkeling, bijvoorbeeld door versterking van natuurcondities meer te koppelen aan andere opgaven. Onze ambitie is om in dit dossier aan de voorkant te sturen en tot een aanpak te komen waarbij economie en natuur elkaar wederzijds versterken.

Acties

  1. Wij vervolgen de gesprekken met de partners van Samen Werkt Beter, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de invulling van het soortenbeleid, voor de zomer van 2017 leggen wij u een voorstel voor over de wijze waarop wij invulling geven aan het soortenbeleid, als onderdeel van de natuurvisie.

  2. Leveren van een financiële bijdrage aan (de opvolger van) het Faunafonds voor het uitkeren van faunaschade

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Voor de zomer van 2017 leggen wij u een voorstel voor over de wijze waarop wij invulling geven aan het soortenbeleid.