3.1.3 Beheer natuurterreinen

Het beheer van bestaande natuurterreinen en landschapselementen is nodig om een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie te realiseren. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, ondersteunen wij terreineigenaren, waaronder particulieren, bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Context

Als gevolg van de decentralisatie van de natuuropgave van het Rijk naar de provincies, is ook de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer bij de provincies komen te liggen. In afstemming met terreineigenaren en particulieren leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor natuurbeheer aangevraagd kunnen worden. Het betreft hier beheer op basis van bestaande contracten binnen en buiten het Natuur Netwerk Nederland. Binnen Natuur Netwerk Nederland is het ook mogelijk nieuwe contracten te sluiten. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave [prestatie 8.1.2] wordt het aantal hectares te beheren en te subsidiëren natuur de komende jaren mogelijk groter. Hiervoor zijn de uitkomsten uit de gebiedsprocessen bepalend.

Acties

  1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget op deze prestatie is momenteel met € 2,6 miljoen overschreden. Belangrijkste reden voor deze overschrijding is een kasschuif die wordt veroorzaakt doordat twee subsidieverleningen aan terreinbeherende organisaties (TBO's) zijn overgegaan van de uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland naar de provincie Overijssel. Omdat de exacte omvang van de kasschuif, op de peildatum van de monitor Overijssel 2017-I, op het budget nog niet duidelijk is zullen wij bij de monitor Overijssel 2017-II hierop terugkomen met een voorstel om het budget aan te passen. Binnen de Uitvoeringsreserve EHS zijn de middelen voor natuurbeheer beschikbaar.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: