3.1.4 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Naast het beheer van natuurterreinen levert het agrarisch natuurbeheer een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel agrarisch natuurbeheer, ondersteunen wij beheerders, waaronder agrariërs en particulieren, bij het beheer van natuurwaarden op en direct grenzend aan landbouwgrond binnen en buiten het Nationaal Natuurnetwerk.

Context

Wij zetten het agrarisch natuurbeheer voort. Sinds 2016 kunnen alleen nog collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond en dienen in overleg te gaan met relevante partners (waaronder terreinbeheerders en waterschappen) over de uitvoering. Het subsidiëren van collectieven levert een aanzienlijke besparing op ten opzicht van het sluiten van contracten met individuele beheerders. De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer wordt landelijk zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave [prestatie 8.1.2] op en direct grenzend aan landbouwgrond de komende jaren mogelijk groter. Dit wordt bepaald door de uitkomsten van de gebiedsprocessen. Vooralsnog betreft deze prestatie alleen (vrijwillig) beheer binnen de in het natuurbeheerplan vastgestelde leefgebieden buiten de ontwikkelopgave EHS / Natura 2000.

Acties

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.000 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.

  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

1) Overheveling budget naar prestatie 3.1.5

Binnen deze prestatie is een structureel budget beschikbaar van € 0,5 miljoen voor het beheer van (agrarisch) landschap. Gelet op de actie(s) in de begroting past dit budget beter onder prestatie 3.1.5 Beheer landschap waarbij wij onder andere aangeven invulling te gaan geven aan het behoud van landschapskwaliteiten.

Wij stellen u voor budgettair neutraal het structurele budget van € 0,5 miljoen over te hevelen van prestatie 3.1.4 naar prestatie 3.1.5.

2) Boeren voor natuur

In het project Boeren voor Natuur Twickel voeren drie bedrijven een natuurgerichte bedrijfsvoering (geen aanvoer van mest, voer, bestrijdingsmiddelen, waterpeil afgestemd op omliggende natuur-) en ontvangen daarvoor een (jaarlijks) vergoeding. Binnen deze prestatie is hier een structureel budget beschikbaar van € 120.000. Als gevolg van uitbreiding van oppervlakte en indexering moet dit structureel verhoogd worden met € 50.000.

Op basis van de spelregels van de uitvoeringsreserve EHS hebben wij besloten om de lasten vanuit de Uitvoeringsreserve EHS, ten behoeve van deze uitbreiding, structureel te verhogen met € 50.000 en over te hevelen naar prestatie 3.1.4.

3) Cofinanciering agrarisch natuurbeheer

De Europese co-financiering voor het agrarisch natuurbeheer is hoger dan begroot. Omdat het nog te vroeg is om de exacte omvang hiervan te bepalen komen wij bij de monitor Overijssel 2017-II hierop terug.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: