3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Door het verlenen van vergunningen, toezicht houden, handhaving en advisering op grond van de Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet beschermen wij de huidige natuur- en landschapskwaliteiten en zorgen we voor het behoud van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

 

Context

Een actuele kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Net zoals wij bij kerntaak 2 Milieu en energie de kaders stellen voor de milieuwetten doen wij dat in kerntaak 3 Vitaal platteland voor de groene wetten. Per 1 januari 2017 worden de huidige  Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet opgenomen in de Wet natuurbescherming. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving.

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE: een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties) [zie >>] geeft op planmatige wijze uitvoering aan het beheer van beschermde diersoorten en voorkomt en bestrijdt schade aan landbouwgewassen, vee en fauna. In 2017 zal ook de jacht onderdeel uit maken van de planmatige aanpak van de FBE. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden dan tot behoud en versterking van de kwaliteiten van natuur en landschap. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen binnen de wettelijke termijnen en handelen meldingen tijdig af.

  2. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen conform het jaarprogramma.

  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).

  4. Wij ronden de implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming af.

  5. Wij controleren op de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen en het optreden tegen illegaliteiten.

  6. Wij verlenen financiële ondersteuning aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel.

Toelichting op voortgang

Binnen deze prestatie worden er kosten gemaakt voor het beoordelen van aanvragen voor vergunningen waarvoor leges geheven kunnen worden. Het aantal in 2017 ingediende agrarische aanvragen gebiedsbescherming (55) loopt achter op het geraamde aantal (450). Er zijn circa 65 agrarische vergunningaanvragen afgehandeld (inclusief aanvragen die in 2016 zijn binnengekomen). Door landelijke wetgeving is er onzekerheid in de sector, waardoor ondernemers minder snel uitbreiden. Als gevolg hiervan is voor dit onderdeel vergunningverlening minder capaciteit ingehuurd.

Het aantal ingediende aanvragen soortenbescherming (17) ligt in lijn met het geraamde aantal complexe ontheffingsaanvragen en ontheffingen voor ruimtelijke projecten. Voor deze aanvragen blijkt intensief vooroverleg vaak nodig om te komen tot goed onderbouwde aanvragen. De ervaring in de eerste maanden is dat dit meer tijd kost dan ingeschat is op basis van de informatie die bij de overdracht van deze taken van het ministerie is ontvangen.

Daarnaast worden binnen deze prestatie kosten gemaakt voor de afhandeling van verklaringen van geen bedenkingen (VVGB’s) en de afhandeling van bezwaar en beroep. Deze kosten liggen in lijn met de begroting

Financiën

Toelichting op voortgang

Vastgestelde belastingverordening verwerken in Begroting 2017

In december 2016 hebben de Staten de verordening electronische kennisgeving vastgesteld. Op basis van dit besluit is de provinciale belastingverordening aangepast. Omdat de provincie is overgegaan naar elektronische kennisgeving, worden er vanaf 1 januari 2017 geen advertentiekosten meer gemaakt ten behoeve van het verlenen van vergunningen Natuurbeschermingswetten. Het legesbedrag is op basis van deze wijziging verlaagd. De begroting 2017 is echter nog vastgesteld inclusief een bedrag voor advertentiekosten.

Wij stellen u voor om structureel en budgettair neutraal de advertentiekosten (lasten) en de legesopbrengsten (baten) behorende bij de legesverordening Natuurbeschermingswetvergunning vanaf 2017 te verlagen met € 296.000.

Leges Wet Natuurbescherming onderdeel gebiedsbescherming

Als gevolg van het achterblijven van het aantal ingediende aanvragen zal de legesopbrengst achterblijven bij de raming. De hierbij behorende inhuurkosten zullen ook lager uitvallen. De overige kosten voor afhandeling VVGB's en juridische activiteiten liggen in lijn van de begroting.

Leges Wet Natuurbescherming onderdeel soortenbescherming

De legestarieven voor soortenbescherming lijken op dit moment te laag te zijn vastgesteld.  Dit is een nieuwe activiteit voor de provincie sinds 1 januari 2017 . De kostendekkendheid wordt gedurende het jaar opnieuw beoordeeld.

Faunabeheereenheid

Zoals toegelicht onder prestatie 3.2.3 stellen wij u voor het budget voor prestatie 3.1.1 te verhogen met € 182.000 voor de aanvullende subsidie aan de Fauna Beheereenheid (FBE). Dit bedrag komt ten laste het frctiekostenbudget voor het landelijk gebied dat binnen de reserve Uitovering Kwaliteit van Overijssel gekoppeld is aan prestatie 3.2.3.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: