5.4.3 Acquisitie

Voor de versterking van de economische structuur is het aantrekken van grotere (buitenlandse) ondernemers een belangrijke kans om in Overijssel werkgelegenheid te creëren, nieuwe waardeketens van bedrijven te laten ontstaan en bestaande ketens te versterken.

Context

Oost NV voert samen met de rijksdienst Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) voor ons een specifieke taak uit, namelijk het versterken van de acquisitie-inzet voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven en voor uitbreidingsinvesteringen door in Overijssel gevestigde buitenlandse bedrijven. De versterking gebeurt in Twente samen met de Regio Twente (14 gemeenten) en in West-Overijssel met de gemeenten in de regio Zwolle en Deventer. Wij dragen samen met gemeenten in gelijke mate bij aan de extra personele capaciteit bij Oost NV. Daarnaast investeren we in erkend internationaal (basis en voortgezet) onderwijs en in de ondersteuning voor buitenlandse kenniswerkers (expat centre).

Acties

  1. Wij steunen de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NV voor de acquisitie van (tenminste) vijf bedrijven respectievelijk uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven (10 projecten).

  2. Wij creëren één provinciedekkend, erkend internationaal basis- en voortgezet onderwijsbestel en bevorderen afstemming tussen betrokken onderwijsinstellingen / -organisaties.

  3. Wij bevorderen provinciedekkende dienstverlening door een expatcentrum voor buitenlandse kenniswerkers.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft de rol van opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Perspectiefnota 2017. Daarnaast is via het investeringsvoorstel #in-Overijssel innoveert en internationalseert geld beschikbaar gesteld [PS/2016/871] (bijbehorend besluit). Acquisitie maakt onderdeel uit van dit investeringsvoorstel.