5.4.2 Bevorderen van export

Wij stimuleren ondernemers om internationale contacten op te doen om daarmee de mogelijkheid van grensoverschrijdend handeldrijven te bevorderen en het verdienvermogen van de regio te vergroten. Dit is een verbreding van het beleid handelsmissies: internationale handelsbevordering.

Context

Samen met vertegenwoordigers van het Midden- en Kleinbedrijf is in (overgangsjaar) 2016 het meerjarenbeleidskader over internationale handelsbevordering opgesteld. Het beleid verbreedt, verdiept of intensiveert bestaande im- en exportactiviteiten voor het Midden- en Kleinbedrijf op lokaal, (inter)provinciaal en nationaal niveau en sluit aan op de problemen die het Midden- en Kleinbedrijf ervaart bij internationale handel. Het beleid omvat tevens de coördinatie van activiteiten van diverse partners op dit domein, te weten: Rijksdienst voor Ondernemen (RvO), Oost NV, WTC Twente, Kennispoort, Kennispark, andere provincies, e.d.

 

Acties

  1. Wij steunen drie handelsmissies op verzoek van ondernemersorganisaties in het MKB. Hieraan nemen in totaal minimaal 30 ondernemers deel.

  2. Wij intensiveren de bestaande, meerjarige inzet op China (provincie Liaoning) door het helpen oprichten van één im-/exportbureau in China op verzoek van en met een onderliggende business case van MKB-bedrijven uit Overijssel.

  3. Wij steunen twee samenwerkingsprojecten tussen de hoger onderwijsinstellingen Universiteit Twente, Windesheim en Saxion en het MKB ten aanzien van competentie-ontwikkeling in internationaal ondernemen.

  4. Wij steunen Kennispark in de internationale profilering van de HTSM-topsector in Twente inclusief crossovers, resulterend in aanwezigheid op vijf internationale beurzen/conferenties en het sluiten van twee samenwerkingsverbanden.

  5. Wij verbinden Overijsselse MKB-bedrijven, ondernemersorganisaties en onderwijsinstellingen met partnerorganisaties in vier prioritaire Duitse regio’s (Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Perspectiefnota 2017.
  • Daarnaast is via het investeringsvoorstel #in-Overijssel innoveert en internationalseert geld beschikbaar gesteld [PS/2016/871] (bijbehorend besluit).

Project website: