2.6.1 Beleidsonderzoek, -ontwikkeling en -beïnvloeding (landelijk en Europees)

Wij doen beleidsonderzoek (onder andere verkenningen) voor de  doorontwikkeling van ons beleid voor de bescherming van de basiskwaliteit van lucht, water, geluid en bodem. Vanuit onze belangen en opgaven beïnvloeden wij het beleid van andere overheden om goede randvoorwaarden te realiseren voor ons eigen beleid.

Context

Voor de duurzame ontwikkeling van Overijssel is de inzet van veel partijen nodig (onder andere bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden). Daarom onderhouden wij contacten met een breed netwerk van externe partijen om ontwikkelingen te signaleren, te agenderen en – waar nodig – beleid te ontwikkelen. In 2016 hebben wij ons programma Duurzaamheid ontwikkeld, opgenomen onder beleidsdoel 2.5. Onze focus ligt op de doorontwikkeling van dat programma.

Acties

  1. Wij spelen in op actuele ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Daarnaast leveren wij inbreng in het traject van de nieuwe Nationale Omgevingsvisie, afhankelijk van de voortgang op landelijk niveau.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler en beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee