2.3.3 Sanering met asbest verontreinigde bodemlocaties

Met asbest verontreinigde bodem is in Overijssel één van de belangrijkste gezondheidsrisico's. Met de uitvoering van asbestbodemsanering werken wij aan een gezonder en veiliger leefmilieu.

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren, waarbij de prestaties (afronding Gijmink A en B en KvO-opgave) in 2017 moeten zijn behaald.

 

In 2014 is in het kader van Kracht van Overijssel begonnen met de sanering van 200 met asbest in de bodem verontreinigde locaties. In 2015 is de 1e Tranche van het KvO-project (54 locaties) en in 2016 is de 2e Tranche (64 locaties) afgerond. De 3e tranche van 82 locaties gaat in 2017 in uitvoering en wordt in hetzelfde jaar afgerond.

 

In 2013 is gestart met het project Gijmink B te Goor. Dit project betreft de sanering van de met asbest verontreinigde bodem op ruim 550 particuliere percelen. In combinatie met deze sanering wordt uitpandig asbest in de wijk verwijderd (koppelpilot Gijmink B).

Acties

  1. Wij voeren 3e tranche bodemsanering asbest in tuinen van 82 locaties uit en sluiten daarmee het KvO-project af.

  2. Wij onderzoeken en saneren circa 250 locaties op Gijmink B.

  3. Wij stimuleren de verwijdering van minimaal 80% van de asbestdaken op Gijmink B middels de koppelpilot asbest bodem- asbest daken.

  4. Uitvoering projectplan asbestbodemsanering 2016 - 2022.

Toelichting op voortgang

De vertraging voor het project Gijmink B, zoals gemeld bij het jaarverslag 2016, werkt door in de uitvoering 2017. Verwachte afronding van dit project is medio 2018.

Financiën

Toelichting op voortgang

De sanering van met asbest verontreinigde bodemlocaties betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren.

Voor de uitvoering van deze bodemsaneringsprojecten voorzien wij dat het nodig is het budget voor 2017 te verhogen met € 3,3 miljoen.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben Gedeputeerde Staten besloten om een bedrag van € 3,3 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, over te hevelen naar prestatie 2.3.3.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor de prestatie is in 2012 een budget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939] (bijbehorend besluit).