2.3.2 Sanering en beheersing spoedeisende en overige bodemlocaties

Bij spoedeisende bodemlocaties is sanering of beheersing noodzakelijk om risico's voor een gezond en veilig leefmilieu op te heffen.

Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren. Deze prestatie is gekoppeld aan het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 waarin is aangegeven dat alle op de Midterm Review 2013-lijsten opgenomen spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s in 2020 zijn gesaneerd dan wel dat in 2020 ten minste de risico’s van deze locaties worden beheerst of tijdelijke beveiligingsmaatregelen in uitvoering zijn. Deze prestatie realiseren wij door saneringen in eigen beheer uit te voeren en door uitvoering van saneringen door derde partijen te stimuleren. Deze prestatie betreft alleen spoedeisende bodemlocaties. Het betreft hier geen asbest. Onder deze prestatie valt ook de uitvoering van de sanering van het gasfabriekprogramma, evenals de uitvoering van de bedrijvenregeling.

Acties

  1. In 2017 saneren wij of maken wij beheersbaar 2% van de totale spoedeisende werkvoorraad zal in 2017 (peildatum januari 2009: 603 spoedlocaties). Eind 2017 is daarmee 95% van de spoedeisende werkvoorraad beheerst of gesaneerd.

  2. Wij voeren het programma gasfabriek uit. In 2017 ronden we de laatste actieve sanering in Kampen af.

  3. Wij voeren de bedrijvenregeling voor bodemsanering op bedrijventerreinen uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De sanering en beheersing van spoedeisende en overige bodemlocaties (prestatie 2.3.2) is een voortzetting van de werkzaamheden van voorgaande jaren. In de Begroting 2017 is voor spoedeisende en overige locaties een budget van € 146.000 beschikbaar vanuit de reserve Bodemsanering en de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel.

Voor de uitvoering van de bodemsaneringsprojecten voorzien wij dat het nodig is het budget voor 2017 te verhogen met € 1,397 miljoen. Dit is voor 2017 een aanpassing van het bestedingsritme binnen de beschikbare middelen in de reserve Uitvoering KvO en de reserve bodemsanering:

  • Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 255.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, over te hevelen naar prestatie 2.3.2.
  • Daarnaast stellen wij u voor om de lasten op prestatie 2.3.2 te verhogen met € 1.142.000 voor 2017 onder gelijktijdige verhoging van de ontrekking reserve Bodemsanering.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij faciliteren saneringen door derden. Wij zijn regisseur, investeerder, uitvoerder bij eigen saneringen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939] (bijbehorend besluit).