1.5.3 Waarborgen kwaliteit drinkwater en grondwater

We hebben tot taak de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Dit betekent voldoende bronnen en voldoende bescherming.

Context

De drinkwatervoorziening is een groot openbaar belang en een belangrijke wettelijke provinciale taak is. Locaties voor het winnen van drinkwater moeten goed worden ingepast in de omgeving. Onze inzet daarbij is het versterken van functies, die goed samengaan met de winning van drinkwater. De bescherming vraagt voortdurende aandacht en in Twente is behoefte aan nieuwe winlocaties. De komende jaren doen wij het volgende:

  • Afronden zoektocht drinkwatercapaciteit Twente.
  • Uitwerken beleid strategische voorraden drinkwatervoorziening.
  • Actualiseren en uitvoeren van gebiedsdossiers voor bescherming drinkwateronttrekkingen (relatie met prestatie 1.5.2).

Acties

  1. Wij werken uw besluit zoektocht drinkwaterwinning Twente en inrichting nieuwe winlocatie(s) Twente uit en starten besluitvorming over vergunningverlening (vervolg Zoektocht drinkwatercapaciteit Twente).

  2. Wij werken de regionale interprovinciale 'redeneerlijn strategische voorraden voor drinkwaterwinning' conform Omgevingsvisie uit.

  3. Wij actualiseren de gebiedsdossiers voor de drinkwaterwinningen. En stellen een nieuw maatregelenprogramma met gebiedspartijen op.

  4. Wij stellen een nieuwe integrale overeenkomst met Vitens op.

  5. Wij zetten in op pilots voor duurzame functiecombinaties bij drinkwaterwinningen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Deze rol past het beste bij de wettelijke taak die we hebben als provincie. Deze taak vullen we mede in met de verbonden partij Vitens N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee