1.5.4 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden dragen bij aan de leefbaarheid van onze omgeving en onze gezondheid.

Context

Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet (grondwateronttrekkingen ten behoeve van drinkwatervoorziening, industrie en bodemenergie (koude / warmte opslag), Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (veiligheid en hygiëne bij zwembaden en zwemplassen) en de Omgevingsverordening (risicovolle activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden). Hier ligt een relatie met [prestatie 2.2.1].

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor economische ontwikkeling. Het beleid voor de organisatie en de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving van water-, milieu- en natuurwetgeving is vastgelegd in het beleidsplan en jaarprogramma [zie prestatie 2.2.1].

Acties

  1. Wij verlenen binnen de wettelijke termijn vergunningen en ontheffingen en handelen tijdig binnen de wettelijke termijn meldingen af.

  2. Wij controleren de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen.

  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingstrategie zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van haaf, Annemieke Traag

Rol provincie:

Belangenassembleur. Inzet van het wettelijk instrumentarium en bijbehorende taken en bevoegdheden ondersteunt de regierol van de provincie in het waterdomein.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee