7.3.7 PS / GS / Griffie

De ontwikkelingen in de samenleving gaan snel. De samenleving vraagt om een moderne overheid die maatschappelijke vraagstukken centraal stel en interactief en participerend is. Dit vraagt om een overheid die vaardig is in het bestuurlijke en politieke samenspel. Het bestuur van de provincie bestaat uit de Provinciale en Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten worden direct gekozen door de kiesgerechtigde inwoners en staan aan het hoofd van de provincie. Zij worden ondersteund door de griffie. Gedeputeerde Staten zijn het dagelijks bestuur van de provincie. Gezamenlijk zetten zij in op een bestuursstijl die zich richt op de maatschappelijke opgaven door het samenspel te verstevigen.

Context

In deze tijd is het een uitdaging om aansluiting te houden met de Overijsselse samenleving en partners. Belangrijk is het volgen van maatschappelijke en provinciale ontwikkelingen die vragen om verandering of versnelling in het beleid of aanvullende investeringen nodig maken. Dit vraagt meer dan ooit om een bestuur dat goed op elkaar is ingespeeld en gezamenlijk richting geeft aan de maatschappelijke opgaven. Wij hebben geconstateerd dat er een versteviging gewenst is in het samenspel tussen Provinciale en Gedeputeerde staten.

 

Provinciale Staten bepalen het beleid (op hoofdlijnen) en bestaat uit 47 Statenleden. Zij hebben een volksvertegenwoordigende en kaderstellende rol en controleren Gedeputeerde Staten op het door hen gevoerde beleid.

 

De griffie ondersteunt Provinciale Staten bij procedurele aspecten van het besluitvormingsproces (vergadertechnisch en facilitair, o.a. voorbereiden, agenderen en afhandelen van vergaderingen, voorbereiding werkbezoeken en informatiesessies, regelen van de informatievoorziening).

Daarnaast heeft de griffie een adviserende rol bij de invulling van het werk en de voorbereiding van de besluitvorming door Provinciale Staten (verbinding van Provinciale Staten met de samenleving, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie, signalering en verkenning van trends en ontwikkelingen in de samenleving,  advisering over de kwaliteit van de besluitvorming, advisering over de inzet van de verschillende politieke instrumenten en advisering over integriteit).

 

Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en uitvoering van het beleid binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders. Daarnaast geven Gedeputeerde Staten aandacht voor autonome ontwikkelingen(verkiezingen Tweede Kamer en Omgevingswet en Natuurbeschermingswet).

 

Beleidskaders:

  • Provinciewet
  • Coalitieakkoord provincie Overijssel ‘Overijssel Werkt’

Acties

  1. Provinciale Staten wordt meer aan de voorkant c.q. start van een beleidsproces door Gedeputeerde Staten betrokken. Cruciaal is dat er continu een dialoog tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten georganiseerd wordt (bijvoorbeeld door beeldvormend debat). Aandachtspunten hierbij zijn goede terugkoppeling, informeren over voortgang en beslismomenten.

  2. Provinciale Staten zoeken gerichter het contact met de samenleving en gaat experimenteren met de inzet van verschillende vormen. Creativiteit staat voorop. Door middel van maatwerk wordt gekeken naar de inzet van het juiste instrument om de verbondenheid van Provinciale Staten met de Overijsselse samenleving te vergroten.

  3. Uitgangspunt is om de vergaderfrequentie tot het nodige te beperken en de vrijgekomen vergadertijd te gebruiken voor externe oriëntatie. Onderzocht wordt of er in plaats van in het Provinciehuis meer op locatie kan worden vergaderd. Daarnaast is er aandacht voor kwaliteit van de stukken (o.a. omvang, inhoud, format). De griffie zorgt daartoe voor trefzekere (digitale) informatievoorziening en goede planning van de besluitvorming, in overleg met de Agendacommissie en de ambtelijke organisatie.

  4. Er wordt een ontwikkeltraject voor een goed samenspel tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten opgestart op basis van concrete pilots die in 2016 hebben plaatsgevonden. In januari gaan Provinciale en Gedeputeerde Staten de gezamenlijk de leerervaringen met deze pilots evalueren en vertalen naar lopende en toekomstige projecten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Looptijd prestatie:

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee