5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Wij werken samen met de partners in de arbeidsmarktregio’s om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (jong èn oud) weer toegang te geven tot de arbeidsmarkt.

Context

Met de lijn 'kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt' willen wij in afstemming met partijen met wettelijke taken en bevoegdheden, zoals regionale werkbedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners en gemeenten bevorderen dat kwetsbare groepen, waaronder statushouders, (weer) toegang hebben en houden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij een signalerende, verbindende en monitorende rol spelen tussen partijen die betrokken zijn bij de kwetsbare doelgroepen en financiering waar nodig inzetten als 'smeerolie'. Daarbij leggen wij de verbinding tussen de sociale en de economische agenda.

Acties

  1. Wij steunen (de samenwerking van) gemeenten bij het verbreden en/of verdiepen van de toepassing van succesvolle methodieken om mensen behorend tot kwetsbare groepen naar werk te leiden.

  2. Wij steunen (de samenwerking van) gemeenten voor het onderzoeken van effectieve manieren om (erkende) vluchtelingen een beter arbeidsperspectief te bieden.

  3. Wij steunen de midden-en kleinbedrijven om functies te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking en om deze mensen te begeleiden.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij lopen een reëel risico op onderuitputting wanneer de aanvragen van centrumgemeenten, namens de arbeidsmarktregio’s, later worden ingediend dan verwacht. Voor zowel kwetsbare groepen jongeren en ouderen als erkende vluchtelingen verwachten wij de aanvragen in de zomer. Wij zullen de betrokken partners stimuleren het indienen van hun aanvragen te bespoedigen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 -2019’ >> PS/2016/196 (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Moties Westert en Veltmeijer zijn afgedaan middels statenbrief >> PS/2017/225