5.2.2 (Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit

De economie trekt weer aan, maar de economische sectoren in Overijssel ontwikkelen zich met verschillende snelheden. In sommige sectoren is sprake van een krimpende werkgelegenheid, in andere sectoren trekt de werkgelegenheid juist aan. Wij stimuleren de mobiliteit, binnen sectoren, over sectorgrenzen heen en ook over de grens in Duitsland. Het stimuleren van arbeidsmobiliteit in een veranderende arbeidsmarkt is van belang om werknemers aan het werk te hebben en te houden.

Context

(Grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit richt zich op de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Bedrijven in groeisectoren ervaren problemen bij het werven van personeel, terwijl de werkloosheid hoog is en de arbeidsmarkt ruim. De arbeidsmarkt is sectoraal georganiseerd, en dat geldt ook voor de scholingsfondsen. Dit maakt de stap van werk naar werk tussen sectoren niet eenvoudig. ZZP'ers kunnen bovendien geen aanspraak maken op scholingsfondsen. De landelijke sectorplannen kennen eveneens een sectorale insteek. Nieuwe functies en beroepen houden geen rekening met de schotten tussen sectoren. Op basis van het Pact 'Arbeidsmarkt over de grens' werken in Euregionaal verband alle belangrijke Duitse en Nederlandse partners samen om arbeidsmobiliteit te realiseren. Wij dragen actief bij aan het slechten van de verkokering en het wegnemen van barrières op het gebied van (grensoverschrijdende) arbeidsmobiliteit.

Acties

  1. Wij steunen regionale pilots van werk naar werk en intersectorale mobiliteit met de hulp van de ‘Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt’ van het Ministerie SZW.

  2. Wij staan garant voor het sectorplan Twente Werkt! en stimuleren hiermee de intersectorale mobiliteit door bemiddeling naar vacatures in Nederland en Duitsland. Wij bewaken de voortgang van de uitvoering van het sectorplan.

  3. Wij cofinancieren INTERREG programma’s UNLOCK en Va, gericht op informatievoorziening voor grensoverschrijdende werkzoekenden, onderwijs in Duitse taal & cultuur, werken & leren over de grens via BBL en detachering. Dit gebeurt in het project Dubbele kwalificaties = dubbele kansen

  4. Wij geven de arbeidsmarkten aan weerszijden van de grens een extra impuls om beter op elkaar aan te laten sluiten via het euregionaal arbeidsmarktpact.

  5. Wij zetten in (bestuurlijk en via agendering, lobby) op het beslechten van verschillen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van diploma-erkenning, beroepskwalificaties, arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscale zaken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019 >> PS/2016/196 (bijbehorend besluit).