1.3.1 Stimuleren en faciliteren van de concurrentiekracht in de stedelijke netwerken

Om de concurrentiekracht van de stedelijke netwerken optimaal te benutten is een actieve rol van de provincie in het stedelijk gebied gewenst. Hierbij leggen we actief de verbinding tussen het ruimtelijk (deze opgave) en economisch domein [zie 5. Regionale economie].

Context

Samen met de stedelijke netwerken ontwikkelen we programma’s gericht op:

  • Stimuleren en faciliteren van organische en flexibele ontwikkelingen, ingebed in een langere termijn perspectief op de ruimtelijk-economisch ontwikkeling van de stedelijke netwerken [zie ook prestatie 1.3.2].
  • Stimuleren van regionale samenwerking, gericht op complementariteit en connectiviteit binnen en tussen de stedelijke netwerken.
  • Ook het bestaande investeringsprogramma Netwerksteden draagt bij aan de concurrentiekracht van de Overijsselse steden.

Acties

  1. Wij voeren de lopende afspraken uit ontwikkelagenda’s, werkprogramma’s en/of bestuursovereenkomsten van Netwerkstad Twente, Stedendriehoek-Deventer en Zwolle Kampen Netwerkstad-Spoorzone Zwolle uit.

  2. Wij voeren samen met partners de Overijsselse Agenda Stad uit en geven daarmee invulling aan de Europese Urban Agenda en de landelijke Agenda Stad.

  3. Wij stimuleren toekomstbestendigheid en vitaliteit in kleinere kernen.

Toelichting op voortgang

De aanbesteding waar de voorbereidende werkzaamheden (verlagen bovenleiding) voor de busbrug Spoorzone Zwolle in zitten is mislukt. Hiermee komen de planning en de begroting van de gemeente Zwolle onder druk. Door de betrokken partijen (provincie, gemeente Zwolle, ProRail en ministerie IenM) zijn de consequenties gezamenlijk geïnventariseerd. Provinciale Staten wordt rond het zomerreces geïnformeerd over de uitkomsten van die inventarisatie, zoals toegezegd door portefeuillehouder op 24 mei 2017.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, A. Traag, H. Maij

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners in de stedelijke netwerken aan de hand van de maatschappelijke opgave. Wij maken aan de voorkant duidelijk vanuit welke rol wij handelen en wat onze inzet is.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee