1.3.2 Stadsbeweging

In en rond binnensteden kan de leefbaarheid en economische positie van steden onder druk komen te staan door leegstand en verpaupering van gebouwen. Daarom dragen we bij aan vitale binnensteden door het stimuleren van ontwikkeling en beweging. Daarvoor gaan we meedoen in transformatieprocessen maar ook gebruikers, marktpartijen en overheden met elkaar in contact brengen, zodat we van elkaar leren, kennis met elkaar delen en elkaar inspireren.

 

 

 

Context

Het gaat om de bestaande gebouwen en gebieden gericht te  transformeren, beheren, renoveren en onderhouden. De opgave is om aan te sluiten op de vraag van gebruikers en initiatiefnemers. Initiatiefnemers en andere partijen in de samenleving kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren met goede ideeën.  Deze samenwerking organiseert zich niet vanzelf, maar heeft soms een extra impuls nodig. Die impuls willen wij bieden [zie ook prestatie 1.1.2] en [prestatie 1.1.3]. Wij stimuleren daarnaast ook specifiek regionale afstemming aansluitend bij de Agenda Stad [zie ook prestatie 1.3.1].

Acties

  1. Wij voeren het investeringsbesluit 'de stadsbeweging' uit.

  2. Wij onderzoeken de mogelijkheden om met andere of aanvullende indicatoren het stedenbeleid beter te sturen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar.

Voor deze prestatie is in 2016 een investeringsbudget van € 10 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel De Stadsbeweging. Vooralsnog is daarvan € 3 miljoen bestemd voor investeringen voor werklocaties in binnensteden. Deze middelen lopen via HMO en zijn daarom opgenomen binnen de Algemene Financieringsreserve. De overige € 7 miljoen zit in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en is zichtbaar in de grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. In september 2016 is het Statenvoorstel Stadsbeweging (PS/2016/716) in Provinciale Staten vastgesteld (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Wij informeren uw Staten over de resultaten van de zoektocht naar andere of aanvullende indicatoren voor het stedenbeleid (Q2 2017).