1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt

Onze ambitie volgens de omgevingsvisie, is een gevarieerd aanbod aan woonmilieus (typen woningen en woonomgeving), passend bij de vraag. Kortom: de juiste woningen op de juiste plek.

Context

In de huidige tijd en woningmarkt, waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding, zijn de belangrijkste opgaven:

  1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.
  2. Veranderende woon- en zorgvraag.
  3. Stedelijke vernieuwing [zie ook prestatie 1.3.2].
  4. Transformatie bestaande voorraad.
  5. Toekomstvast programmeren.
  6. Op deze thema's zijn in 2015 woonafspraken met de gemeenten gemaakt. Voor programmeren heeft u met het besluit 'provinciale doorzettingskracht' [PS/2014/1046] en het besluit 'doorzettingskracht wonen' [PS/2015/935] gekozen voor een sterker sturende rol. Een belangrijke actuele opgave is de huisvesting van statushouders.

Acties

  1. Wij voeren de woonafspraken uit en monitoren de resultaten.

  2. Wij voeren het investeringsbesluit huisvesting statushouders uit.

  3. Wij faciliteren gemeenten bij reprogrammeren woningbouw op basis van de gemaakte woonafspraken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De subsidieregeling voor Statushouders (Ubs 2.7) is succesvol. Voor de huisvesting van statushouders is € 3 miljoen beschikbaar gesteld (PS/2016/1008). Voor 2017 is daarvan in eerste instantie € 1 miljoen in de begroting opgenomen. Afgaande op de reeds ingediende aanvragen, is behoefte aan meer budget. Hierdoor kan de huisvesting van statushouders worden versneld.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 650.000 vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, over te hevelen naar prestatie 1.1.3. De subsidieregeling wordt met € 500.000 verhoogd en € 150.000 wordt gebruikt om gemeenten te ondersteunen in het huisvestingsproces.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website Wonen in Overijssel