1.4 Beschermen tegen overstromingen en wateroverlast

Bescherming tegen overstroming en wateroverlast en het omgaan met klimaatverandering is een belangrijke voorwaarde voor een veilige woon- en werkomgeving. Door de klimaatverandering en nieuwe veiligheidsnormen ligt er ook voor Overijssel een opgave om de bescherming op orde te brengen en te houden. Dit doen we onder andere door:

  • Het programma IJssel-Vechtdelta.
  • Uitvoering van het Deltaprogramma.
  • Maatregelen om overstromingsgevolgen en wateroverlast te beperken (concept meerlaagsveiligheid).
  • Het faciliteren en stimuleren van klimaatadaptatie binnen Overijssel.  
  • Onderzoek nieuwe normering regionale keringen.

Context

Het Deltaprogramma 2015 bevat de nationale Deltabeslissingen en de concrete voorkeurstrategieën per regio. Voor Overijssel zijn wat de waterveiligheid betreft vier Deltabeslissingen van belang:

  1. Deltabeslissing waterveiligheid.
  2. Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
  3. Deltabeslissing IJsselmeergebied.
  4. Deltabeslissing Rivieren.

Dit alles vormt de komende jaren de leidraad voor het werken aan een veilig Overijssel.