1.4.1 Waterveiligheid

Wij werken met onze partners gebiedsgericht aan een veilige leefomgeving door rivieren meer ruimte te geven en dijken te versterken. Water maken wij mede sturend in de ruimtelijke ordening en wij onderzoeken aanvullende maatregelen om overstromingsgevolgen en wateroverlast te beperken (concept meerlaagse veiligheid). Wij stellen de kaders en houden toezicht op de regionale waterkeringen.

Context

Nu de Deltabeslissingen 2015 door het Rijk zijn vastgesteld moeten deze gaan doorwerken in het provinciale ruimtelijke beleid [zie prestatie 1.4.2] De komende jaren ligt onze ambitie op de volgende onderwerpen:

  • Afronden traject Ruimte voor de Rivier.
  • Implementatie Deltabeslissingen voor waterveiligheid.
  • Doorwerking samenhang ruimtelijke inrichting en waterveiligheid.
  • Nieuwe normering regionale keringen.

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met waterschappen een nieuwe normering voor regionale keringen.

  2. Wij coördineren procedures van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

  3. Wij adviseren over de dijkversterkingsprojecten uit het hoogwaterbeschermingsprogramma en beoordelen de projectplannen van de waterbeheerders, wij stimuleren hierbij meekoppelkansen.

  4. Wij voeren het project de IJsseluiterwaarden Olst conform bestuursovereenkomst 2012 uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op basis van de Waterwet hebben we een kaderstellende rol, voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: