4.4.1 Strategische Logistieke Alliantie in Overijssel

De logistieke sector levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van groei van de economie en werkgelegenheid en is van groot belang voor groei in de andere bedrijfssectoren.  Daarom intensiveren wij de samenwerking tussen de logistieke actoren (bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs, kennisinstellingen en overheden) in Overijssel via de Strategische Logistieke Alliantie(SLA) Overijssel.

Context

Het thema “Logistieke activiteiten en kansen voor de regionale economie” is één van de vier thema’s in het kader van de revisie Omgevingsvisie. Dit thema gaat over kansen van logistieke bedrijvigheid en processen voor de economie én de fysieke leefomgeving van Overijssel. Ons beleid ten aanzien van goederenvervoer en logistiek wordt nader geduid in het koersdocument Goederenvervoer en Logistiek. De Strategische Logistieke Alliantie stelt een meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek op en geeft uitvoering hieraan. Speerpunten daarbij zijn Ruimte en bereikbaarheid, profilering en acquisitie, arbeidsmarkt en onderwijs en kennis en innovatie. Ook is dit koersdocument voedend voor de op te stellen Wegenvisie en Integrale Netwerkvisie.

Acties

  1. Wij werken samen met de logistieke stakeholders via de in 2016 operationeel geworden Strategische Logistieke Alliantie (SLA).

  2. Wij werken en voeren de logistieke uitvoeringsagenda voor Overijssel uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De rol en inzet van de provincie in de strategische logistieke alliantie nog nader te bepalen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website: