4.4.2 Goederenvervoer over Water

Voor een goede economische bereikbaarheid van Overijssel werken we via het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water aan het realiseren van een verschuiving van goederenvervoer van weg naar water om het wegennet te ontlasten en de beschikbare capaciteit van het vaarwegennetwerk beter te benutten. Het programma versterkt daarnaast de logistieke sector in Overijssel en levert een bijdrage aan leefbaarheid en veiligheid.

Context

Het programma Goederenvervoer over Water kent ook een link met het programma Beter Benutten via onder meer de bediening van bruggen en sluizen. De afronding van het programma Goederenvervoer over Water is voorzien voor 2017 / 2018.

Acties

  1. Wij voeren het programma 'Goederenvervoer over Water' uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het is lastig om een goede prognose van de uitputting van de verschillende activiteiten binnen het uitvoeringsprogramma te geven. Er lopen voortdurend gesprekken met gemeenten en bedrijven over aanpassingen aan haven- en vaarweginfrastructuur waarvoor wij subsidieregelingen beschikbaar hebben (Ubs 2.3). Aanvragers (met name gemeenten) hebben moeite om de financiering rond te krijgen. In het onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland ('De vaart erin houden', PS/2017/166) wordt onderkend dat partijen tijd nodig hebben voor de uitwerking en financiering van plannen en wordt de aanbeveling gedaan om de looptijd van de subsidieregelingen te verlengen. Wij hebben deze aanbeveling overgenomen. Bij monitor Overijssel 2017-II wordt bekeken of op grond van het financiele verloop, bijstelling van de begroting 2017 gewenst is.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant. Voor deze prestatie is in totaal € 8 miljoen beschikbaar gesteld vanuit KvO. Dit vindt zijn oorsprong in 2012 (Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011  € 0,2 miljoen). Daarnaast in 2013 (Goederenvervoer over water € 7,8 miljoen). Naast dit budget zijn voor deze prestatie ook middelen beschikbaar vanuit de Reserve Verkeer en Vervoer en de Reserve Waterwegen. Die middelen komen niet terug in deze grafiek.

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot de peildatum (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 opgenomen ('resterend huidige begroting').

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Het uitvoeringsprogramma goederenvervoer over water is een Overijssels programma, getrokken door de provincie.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website Goederenvervoer Overijssel