4.4 Koers Goederen - Stimuleren van duurzaam goederenvervoer

Voor een goede economische bereikbaarheid voor goederenvervoer over weg, water en spoor zetten wij in op het optimaal benutten van bestaande netwerken, verduurzamen van de logistieke sector en versterking van de diverse samenwerkingsverbanden.

Context

Via het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer over Water geven wij uitvoering aan het organiseren en faciliteren van de modal shift van weg naar water. Eén van de drie pijlers binnen dit programma is duurzaamheid. Dit programma loopt door tot eind 2017. Ons beleid ten aanzien van goederenvervoer en logistiek wordt nader geduid in het koersdocument Goederenvervoer en Logistiek. Op basis hiervan stellen we samen met de logistieke stakeholders vertegenwoordigd via de Strategische Logistieke Alliantie (SLA) een meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek op, waarna we zullen starten met de realisatie.  Binnen dit meerjarenprogramma gaat ook de aandacht uit naar duurzaamheid.