4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Enschede is onderdeel van het kernnet. Eind 2017 rijden de eerste elektrische treinen tussen Zwolle en Enschede.

Ook implementeren we de nieuwe concessie die eind 2017 start.

Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot elektrificatie traject Zwolle - Wierden, realisatie 2e perronspoor en snelheidsverhogende maatregelen op de trajecten Zwolle - Heino en Nijverdal - Wierden.

  2. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot onderzoek / realisatie maatregelen op het gebied van (overweg)veiligheid en geluid op het traject Zwolle - Wierden.

  3. Wij maken afspraken met betrekking tot implementatie treindienst Zwolle - Enschede met ProRail, NS en Syntus ten behoeve van start aanbestede concessie in december 2017.

  4. Wij begeleiden de implementatie van de concessie Zwolle - Enschede 2017 - 2032 door de vervoerder. Met ingang van december 2017 zal de nieuwe vervoerder Syntus deze concessie uitvoeren.

  5. Wij dragen samen met de partners zorg voor extra sneltreinritten in de spits.

Toelichting op voortgang

Actie 1) ProRail lukt het niet om het 2e perronspoor Zwolle - Enschede in 2017 gereed te krijgen (aanbesteding mislukt). De gesprekken tussen partijen over de consequenties hiervan en het vervolg lopen hierover nog. Naar verwachting betekent dit dat het 2e perronspoor ongeveer een jaar later gereed komt en in gebruik kan worden genomen. . Provinciale Staten wordt rond het zomerreces geïnformeerd over de uitkomsten van die inventarisatie, zoals toegezegd door portefeuillehouder op 24 mei 2017.

Actie 3) Met NS en IenM vinden nog gesprekken plaats om tot een afstemming van het vervoer op het samenloopbaanvak Wierden - Enschede te komen.

Acties 4 en 5) Vanwege het later gereed komen van het 2e perronspoor Zwolle - Enschede kan, naast de reguliere dienstregeling, op zijn vroegst eind 2018  met meer treinen op het baanvak worden gereden.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het project Zwolle - Enschede verloopt financieel binnen budget. Vanwege kasritmewijzigingen moet het projectbudget herverdeeld worden over de jaarschijven. Als gevolg hiervan worden de begrote lasten op boekjaar 2017 met € 4,397 miljoen verlaagd en de lasten op boekjaar 2018 met € 1,600 miljoen verhoogd. De overige € 2,797 miljoen blijft beschikbaar in de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel om te onttrekken zodra dit nodig is.

Gedeputeerde Staten hebben besloten om de lasten van prestatie 4.2.6, alsook de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, met € 4,397 miljoen te verlagen in de begroting 2017. Verder heeft Gedeputeerde Staten besloten om de lasten van prestatie 4.2.6, alsook de onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel, te verhogen met € 1,600 miljoen in de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede [PS/2013/196] (bijbehorend besluit).
  • Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340] (bijbehorend besluit).
  • Statenvoorstel Investeringsvoorstel elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle – Enschede [PS/2014/427] (bijbehorend besluit).