4.8.2 Slimme mobiliteit

Het slim combineren van vervoersystemen en netwerken is een ontwikkeling die kan bijdragen aan verhoging van de bereikbaarheidskwaliteit. Daarnaast kunnen innovaties in voertuigen en of systemen op of langs de weg worden ingezet om de kwaliteit en doorstroming te optimaliseren. Hieraan geven wij invulling door het programma Slimme Mobiliteit.

Context

Binnen het Rijksprogramma Beter Benutten wordt meegewerkt aan landelijke ITS-projecten (Intelligente Transport Systemen). In het verlengde hiervan is gezamenlijk met andere Overijsselse overheden, het rijk, bedrijfsleven en kennis- en onderwijsinstellingen gestart met het programma Slimme Mobiliteit in Overijssel. Doel hiervan is het verkennen van onze rol in de sterk veranderende mobiliteitsomgeving (zie ook [prestatie 4.6.11]). Dit wordt gedaan door te leren, verkennen en vooral te doen.

Slimme mobiliteit gaat met name in op kansen rond technologische innovaties (zoals online informatievoorzieningen) voor de mobilist. Dit heeft gevolgen voor huidige overheidsorganisaties ten aanzien van beleid, beheer en samenwerking binnen het mobiliteitssysteem.

 

Acties

  1. Het verkennen van de nieuwe rol van de overheden in de sterk veranderende mobiliteitsomgeving.

  2. Het gezamenlijk met de partners uitvoeren van innovatieve slimme mobiliteitsprojecten, waaronder slimme verkeerslichten, open data, innovaties rond fiets, innovatieve mobiliteitsdiensten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee