4.8.1 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering

Voor een betere economische bereikbaarheid is ook van belang dat bewuster wordt gekozen hoe, of en op welk tijdstip men zich verplaatst van herkomst naar bestemming. Vaak vervallen mensen in gewoontegedrag waardoor ze bijvoorbeeld dagelijks op vaste tijden de auto pakken. Betere bewustwording van alternatieven om niet, anders of op een ander tijdstip te verplaatsen heeft een positief effect op de economische bereikbaarheid voor die reizigers die wel zijn aangewezen op vaste tijden en bepaalde vervoerswijzen. Een betere bewustwording draagt bij aan slimmer combineren en beter benutten van verschillende vervoersystemen. Hieraan geven wij invulling door het programma Beter Benutten.

Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. In Overijssel voeren we samen met bedrijfsleven, instellingen en scholen het Rijksprogramma Beter Benutten uit (loopt tot en met 2017) (zie ook [prestatie 4.6.11]).

Acties

  1. Wij voeren samen met het Rijk, regionale overheden en bedrijfsleven in de regio's Zwolle-Kampen, Twente en Stedendriehoek de regionale Beter Benutten programma's uit.

  2. Wij voeren het provinciale programma Ketenmobiliteit uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De begroting van prestatie 4.8.1 wordt geactualiseerd voor de onderdelen Intelligente Transport Systemen en Mobiliteitsmanagement uit het Rijksprogramma Beter Benutten II. Deze wijziging is toegelicht onder prestatie 4.2.3.

Daarnaast zijn de restantmiddelen voor ketenmobiliteit uit de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel benodigd in 2017. Daarvoor wordt een onttrekking van € 0,261 miljoen gedaan.

Op basis van de spelregels van Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 261.000 vanuit de reserve Uitvoering KVO te te voegen aan het budget 2017 van prestatie 4.8.1.

Voor het onderdeel Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad worden de lasten op de begroting 2017 verhoogd met € 0,1 miljoen alsook de onttrekking uit de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer.

Wij stellen u voor om in de begroting 2017 de lasten van prestatie 4.8.1 met € 0,1 miljoen te verhogen alsook de onttrekking aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer met dit bedrag te verhogen

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website slim reizen